Thông tư 133-2016. bảng cân đối tài khoản nộp cho cơ quan thuế (mẫu số f01 - dnn)

Thông tư 133-2016. bảng cân đối tài khoản nộp cho cơ quan thuế (mẫu số f01 - dnn)

THÔNG TƯ 133-2016.BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN NỘP CHO CƠ QUAN THUẾ (MẪU SỐ F01 - DNN)

 

Đơn vị báo cáo: …………………

 

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số F01 - DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Năm ...

Đơn vị tính: ...

Số hiệu tài khoản

Tên tài khoản

Số dư đầu kỳ

Số phát sinh trong kỳ

Số dư cuối kỳ

Nợ

Nợ

Nợ

A

B

1

2

3

4

5

6

Tổng cộng

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

 

Lập, ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Thông tư 133-2016. bảng cân đối tài khoản nộp cho cơ quan thuế (mẫu số f01 - dnn)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!