Giáo trình tin học - Visual Basic

GIÁO TRÌNH TIN HỌC - VISUAL BASIC

GIỚI THIỆU

* Visual Basic là một ngôn ngữ lập trình – ngôn ngữ dùng để viết nên các chương trinh chạy trên máy tính với hệ điều hành Windows.

* Microsot tích hợp vào các phần mêm thuộc bộ Office như Word, Excel, Powerpoint, Access một phương ngữ của Visual Basic gọi là Visual Basic for Application (VBA) nhằm tăng cường sức mạnh cho các ứng dụng này ở mức độ chuyên sâu. Và trong lập trình Web, một ngôn ngữ kịch bản là Visual Basic Script cũng được tích hợp vào để có thể thiết kế các trang Web động, xử lý dữ liệu.

* Việc yêu cầu các bạn ở trình độ chứng chỉ B nắm được căn bản một ngônn ngữ lập trình là giúp các bạn có một hiểu biết sâu về hoạt động, việc vận hành, cách tạo ra của một chương trình trên máy tính; từ đó các bạn có thể tự tham khảo tài liệu để nâng cao trình độ chuyên môn hay nhanh chóng chuyển sang tìm hiểu một ngôn ngữ lập trình khác để đưa vào ứng dụng như PHP hay JavaScript, chẳng hạn. Đặc biệt, đây là cơ sở để các bạn tiếp tục với học phần Access và VBA, một học phần xử lý dữ liệu nâng cao trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access.

NỘI DUNG

Bài 1. Môi trường làm việc của Visual Basic................................................... 3

1. Khởi động visual basic.................................................................... 3

2. Các thanh lệnh............................................................................. 4

3. Các cửa sổ.................................................................................. 5

4. Hộp công cụ(Toolbox).................................................................... 6

Bài 2. Các thao tác với Project................................................................... 7

1. Tạo – mở – đóng project................................................................ 7

2. Các thao tác trên form.................................................................. 7

3. Chạy và dừng chương trình............................................................. 8

Bài 3. Thuộc tính, phương thức và sự kiện.................................................... 9

1. Đối tượng.................................................................................... 9

2. Thuộc tính – properties.................................................................. 9

3. Toolbox..................................................................................... 10

4. Phương thức – method................................................................. 15

5. Sự kiện – event.......................................................................... 15

6. Mảng các đối tượng (control array)................................................. 17

Bài 4. Kiểu dữ liệu – biến......................................................................... 18

1. Kiểu dữ liệu................................................................................ 18

2. Biến (variable)............................................................................ 20

3. Hằng số..................................................................................... 21

4. Các phép toán (operators)............................................................ 21

Giáo trình tin học - Visual Basic
 

Đăng ký học tin học

 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!