Thông tư 200-2014. báo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng tóm lược)

Thông tư 200-2014. báo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng tóm lược)

 

THÔNG TƯ 200-2014. BÁO CÁO KẾT QỦA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ (DẠNG tóm lược)

Đơn vị báo cáo: .................

Mẫu số B 02b – DN

 

Địa chỉ:…………...............

 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng tóm lược)

Quý ...Năm...

Đơn vị tính:............

 

CHỈ TIÊU

 

 

Thuyết

Quý.....

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này

số

minh

Năm nay

Năm trước

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

6

7

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

01

2. Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác

31

3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

50

4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

 

60

 

Lập, ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

- Số chứng chỉ hành nghề;

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200-2014. báo cáo kết qủa hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng tóm lược)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!