Thông tư 200-2014. báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng tóm lược)

Thông tư 200-2014. báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng tóm lược)

 

 

THÔNG TƯ 200-2014. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ (DẠNG TÓM LƯỢC)

 

 

Đơn vị báo cáo: ………………..

Mẫu số B 03b – DN

Địa chỉ:………………………… (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Dạng tóm lược)

Quý…..năm…..

 

Đơn vị tính: ...........

 

 

CHỈ TIÊU

 

 

Thuyết

Quý.....

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này

số

minh

Năm nay

Năm trước

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

6

7

1. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

20

2. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

30

3. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

40

4. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ

(50= 20+30+40)

50

5. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

60

6. Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ

61

7. Ảnh hưởng của việc tái phân loại các khoản tương đương tiền cuối kỳ

62

8. Tiền và tương đương tiền cuối kỳ

(70 = 50+60+61+62)

 

70

 

Lập, ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

- Số chứng chỉ hành nghề;

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200-2014. báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng tóm lược)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!