Thông tư 200-2014. bản thuyết minh báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục

Thông tư 200-2014. bản thuyết minh báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục

 

THÔNG TƯ 200-2014. BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM CỦA DOANH NGHIỆP không đáp ứng giả định hoạt động liên tục

 

Đơn vị báo cáo:............................

Mẫu số B 09/CDHĐ – DNKLT

Địa chỉ:.........................................

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm ....(1)

(Áp dụng cho doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

 

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

 

1. Hình thức sở hữu vốn.

 

2. Lĩnh vực kinh doanh.

 

3. Ngành nghề kinh doanh.

 

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.

 

5. Lý do không đáp ứng giả định hoạt động: Vì doanh nghiệp chuẩn bị giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền (ghi rõ tên cơ quan, số quyết định) hoặc do Ban giám đốc có dự định theo văn bản (số, ngày, tháng, năm).

 

6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con;

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

 

7. Tuyên bố về khả năng so sánh của thông tin trên Báo cáo tài chính (có sánh được hay không)

 

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

 

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày..../..../.... kết thúc vào ngày ..../..../...).

 

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán. Trường hợp có sự thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán so với năm trước, giải trình rõ lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi.

 

III. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

 

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.

 

2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.

 

3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.

 

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

 

5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh;

b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;

c) Các khoản cho vay;

d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;

đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;

e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

 

6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

 

7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

 

8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

 

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

 

10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.

 

11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.

 

12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.

 

13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.

 

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.

 

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

 

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

 

17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.

 

18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.

 

19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.

 

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng;

- Doanh thu cung cấp dịch vụ;

- Doanh thu hoạt động tài chính;

- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

- Thu nhập khác

 

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

 

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.

 

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.

 

24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.

 

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

 

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

 

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

 

Đơn vị tính:......

 

 

 

1. Tiền

Cuối năm

Đầu năm

- Tiền mặt

 

- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn

- Tiền đang chuyển

Cộng

...

...

...

...

...

...

...

...

2. Các khoản đầu tư tài chính

 

 

a) Chứng khoán kinh doanh (nêu rõ căn cứ đánh giá lại như thế nào, trường hợp không đánh giá lại được thì giải trình lý do)

- Tổng giá trị cổ phiếu;

(chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trở lên)

- Tổng giá trị trái phiếu;

(chi tiết từng loại trái phiếu chiếm từ 10% trên tổng giá trị trái phiếu trở lên)

- Các khoản đầu tư khác;

- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:

+ Về số lượng

+ Về giá trị

 

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (nêu rõ căn cứ đánh giá lại như thế nào, trường hợp không đánh giá lại được thì giải trình lý do)

- Tiền gửi có kỳ hạn

- Trái phiếu

- Các khoản đầu tư khác

 

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết); Nêu rõ căn cứ đánh giá lại, trường hợp không đánh giá lại được thì giải trình lý do.

- Đầu tư vào công ty con

- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;

- Đầu tư vào đơn vị khác;

Cuối năm

Giá Giá

đánh giá lại gốc

 

 

 

 

... ...

 

 

 

 

... ...

 

... ...

 

 

 

 

 

 

 

Giá Giá

đánh giá lại gốc

 

... ...

... ...

... ...

 

 

Giá Giá

đánh giá lại gốc

 

 

 

... ...

... ...

... ...

Đầu năm

Giá Giá trị Dự

gốc hợp lý phòng

 

 

 

 

... ... ...

 

 

 

 

... ... ...

 

... ... ...

 

 

 

 

 

 

 

Giá gốc Giá trị

ghi sổ

 

... ...

... ...

... ...

 

 

Giá Dự Giá trị

gốc phòng hợp lý

 

 

 

... ... ...

... ... ...

... ... ...

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;

- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.

3. Phải thu của khách hàng (Nêu rõ căn cứ đánh giá lại, không đánh giá lại được thì giải trình lý do).

 

a) Phải thu của khách hàng

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng

- Các khoản phải thu khách hàng khách

 

b) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)

Cuối năm

 

Giá Giá

đánh giá lại gốc

... ...

... ...

... ...

Đầu năm

 

Giá trị ghi sổ

 

...

...

...

4. Phải thu khác (Nêu rõ căn cứ đánh giá lại, không đánh giá lại được thì giải trình lý do).

Cuối năm

Đầu năm

- Phải thu về cổ phần hoá;

- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;

- Phải thu người lao động;

- Ký cược, ký quỹ;

- Cho mượn;

- Các khoản chi hộ;

- Phải thu khác.

 

Giá Giá

 

đánh giá lại gốc

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Giá Dự

trị phòng

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

 

Cộng

...

...

5. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu) (Nêu rõ căn cứ đánh giá lại, không đánh giá lại được thì giải trình lý do).

a) Tiền;

b) Hàng tồn kho;

c) TSCĐ;

d) Tài sản khác.

Cuối năm

Giá Giá

đánh giá lại gốc

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Đầu năm

Số Giá

lượng trị

6. Nợ xấu

Cuối năm

Đầu năm

(Nêu rõ căn cứ đánh giá lại, không đánh giá lại được thì giải trình lý do)

 

- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;

(trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn);

- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm… phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;

- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.

Giá Giá trị đối

gốc có thể tượng nợ

thu hồi

... ... ...

 

 

 

 

 

 

 

 

... ... ...

 

 

... ... ...

Giá Giá trị đối

gốc có thể tượng nợ

thu hồi

... ... ...

... ... ...

... ... ...

... ... ...

... ... ...

... ... ...

... ... ...

... ... ...

... ... ...

... ... ...

... ... ...

Cộng

7. Hàng tồn kho (Nêu rõ căn cứ đánh giá lại, không đánh giá lại được thì giải trình lý do):

- Hàng đang đi trên đường;

- Nguyên liệu, vật liệu;

- Công cụ, dụng cụ;

- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;

- Thành phẩm;

- Hàng hóa;

- Hàng gửi bán;

- Hàng hóa kho bảo thuế.

Cuối năm

Giá Giá

đánh giá lại gốc

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

Đầu năm

Giá Dự

gốc phòng

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứng đọng, kém, mất phẩm chất;

- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;

- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

8 Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB)

Cuối năm

Đầu năm

(Nêu rõ căn cứ đánh giá lại, không đánh giá lại được thì giải trình lý do)

 

- Mua sắm;

- XDCB;

- Sửa chữa.

Giá Giá

đánh giá lại gốc

... ...

... ...

... ...

... ...

 

...

...

...

...

Cộng

 

 

 

 

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình (Nêu rõ căn cứ đánh giá lại, không đánh giá lại được thì giải trình lý do):

Khoản mục

Nhà cửa, vật kiến trúc

Máy móc, thiết bị

Phương tiện vận tải, truyền dẫn

...

TSCĐ hữu hình khác

Tổng cộng

Nguyên giá
Số dư đầu năm
- Mua trong năm

 

- Đầu tư XDCB hoàn thành

- Tăng khác

- Chuyển sang bất động sản đầu tư

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác
Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư đầu năm
- Khấu hao trong năm

 

- Tăng khác

- Chuyển sang bất động sản đầu tư

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác
Giá trị còn lại
- Tại ngày đầu năm

 

- Tại ngày cuối năm đã đánh giá lại

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo khoản vay;

- TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;

- Giá trị còn lại TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình.

 

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình >(Nêu rõ căn cứ đánh giá lại, không đánh giá lại được thì giải trình lý do):

Khoản mục

Quyền sử dụng đất

Quyền phát

hành

Bản quyền, bằng sáng chế

...

TSCĐ vô hình khác

Tổng cộng

Nguyên giá

Số dư đầu năm
- Mua trong năm

 

- Tạo ra từ nội bộ DN

- Tăng do hợp nhất kinh doanh

- Tăng khác

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác

Giá trị hao mòn lũy kế

Thông tư 200-2014. bản thuyết minh báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!