Thông tư 200-2014. bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng tóm lược)

Thông tư 200-2014. bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng tóm lược)

 

THÔNG TƯ 200-2014. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (DẠNG TÓM LƯỢC)

Đơn vị báo cáo:……………….... Mẫu số B 01b– DN
Địa chỉ:………………………….

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

 

(Dạng tóm lược)

Quý...năm ...

Tại ngày ... tháng ... năm ...

Đơn vị tính:.............

TÀI SẢN

số

Thuyết minh

Số

cuối quý

Số

đầu năm

1

2

3

4

5

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN

(100=110+120+130+140+150)

100

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

110

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

120

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

130

IV. Hàng tồn kho

140

V. Tài sản ngắn hạn khác

150

B - TÀI SẢN DÀI HẠN

(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)

200

I- Các khoản phải thu dài hạn

210

II. Tài sản cố định

220

III. Bất động sản đầu tư

240

IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

250

V. Tài sản dài hạn khác

260

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)

270

NGUỒN VỐN

A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+ 330)

300

I. Nợ ngắn hạn

310

II. Nợ dài hạn

330

B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)

400

I. Vốn chủ sở hữu

410

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

430

Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)

 

440

 

Lập, ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

- Số chứng chỉ hành nghề;

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200-2014. bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng tóm lược)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!