Thông tư 200-2014. bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ)

Thông tư 200-2014. bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ)


THÔNG TƯ 200-2014. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (DẠNG ĐẦY ĐỦ)

Đơn vị báo cáo:……………….... Mẫu số B 01a – DN
Địa chỉ:………………………….

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý.... năm ...

Tại ngày... tháng... năm...

Đơn vị tính:.............

TÀI SẢN

số

Thuyết minh

Số

cuối quý

Số

đầu năm

1

2

3

4

5

a - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150

100

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

110

1.Tiền

111

... (*)

 

Lập, ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

- Số chứng chỉ hành nghề;

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

 

(Ký, họ tên)

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(*) Nội dung các chỉ tiêu và mã số trên báo cáo này tương tự như các chỉ tiêu của Bảng cân đối kế toán năm - Mẫu số B01-DN.

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

 

Thông tư 200-2014. bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!