Thông tư 200-2014. mẫu số s04a5- dn- nhật ký chứng từ số 5

Thông tư 200-2014. mẫu số s04a5- dn- nhật ký chứng từ số 5

 

THÔNG TƯ 200-2014. MẪU SỐ S04a5- DN- NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 5

 

Đơn vị:…………………… Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S04a5-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

nhật ký chứng từ số 5

Ghi Có Tài khoản 331 - Phải trả cho người bán

Tháng ...... năm ......

 

Số TT

Tên đơn vị (hoặc người bán)

Số dư đầu tháng

Ghi Có TK 331, Ghi Nợ các tài khoản

Theo dõi thanh toán (ghi Nợ TK 331)

Số dư cuối tháng

Nợ

152

153

151

156

211

...

Cộng Có TK 331

111

112

341

...

Cộng Nợ TK 331

Nợ

Giá HT

Giá TT

Giá HT

Giá TT

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

Cộng

Đã ghi Sổ Cái ngày ... tháng ... năm.....

Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Giám đốc

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Thông tư 200-2014. mẫu số s04a5- dn- nhật ký chứng từ số 5
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!