Thông tư 133-2016 - điều 1. phạm vi điều chỉnh

Thông tư 133-2016 - điều 1. phạm vi điều chỉnh

 

THÔNG TƯ 133-2016 - ĐIỀU 1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH

Thông tư này hướng dẫn nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước.

 

Thông tư 133-2016 - điều 1. phạm vi điều chỉnh
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!