Thông tư 133-2016 - điều 4. áp dụng chuẩn mực kế toán

Thông tư 133-2016 - điều 4. áp dụng chuẩn mực kế toán

 

THÔNG TƯ 133-2016 - ĐIỀU 4. ÁP DỤNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN

Doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện Chế độ kế toán ban hành theo Thông tư này và các Chuẩn mực kế toán Việt Nam có liên quan, ngoại trừ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam sau:

STT Số hiệu và tên chuẩn mực
1 CM số 11 - Hợp nhất kinh doanh
2 CM số 19 - Hợp đồng bảo hiểm
3 CM số 22 - Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự
4 CM số 25 - Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con
5 CM số 27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ
6 CM số 28 - Báo cáo bộ phận
7 CM số 30 - Lãi trên cổ phiếu

 

 

Thông tư 133-2016 - điều 4. áp dụng chuẩn mực kế toán
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!