Thông tư 133-2016 - điều 53. tài khoản 418 - các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

Thông tư 133-2016 - điều 53. tài khoản 418 - các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

 

THÔNG TƯ 133-2016 - ĐIỀU 53. TÀI KHOẢN 418 - CÁC QUỸ THUỘC VỐN CHỦ SỞ HỮU

1. Nguyên tắc kế toán

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các quỹ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu. Các quỹ này được hình thành từ lợi nhuận sau thuế TNDN. Việc trích và sử dụng quỹ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu phải theo chính sách tài chính hiện hành đối với từng loại doanh nghiệp hoặc theo quyết định của chủ sở hữu.

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 418 - Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

Bên Nợ: Tình hình chi tiêu, sử dụng các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Bên Có: Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu tăng do được trích lập từ lợi nhuận sau thuế.

Số dư bên Có: Số quỹ thuộc vốn chủ sở hữu hiện có.

 

Thông tư 133-2016 - điều 53. tài khoản 418 - các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!