Hình thức kế toán là gì ? In

Hình thức kế toán là các mẫu sổ kế toán, trình tự, phương pháp ghi sổ và mối liên quan giữa các sổ kế toán.

Hình thức kế toán là gì ?