Thông tư 200-2014. báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ)

Thông tư 200-2014. báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ)

 

THÔNG TƯ 200-2014. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ (DẠNG đầy đủ)

Đơn vị báo cáo: .................

Mẫu số B 02a – DN

Địa chỉ:…………...............

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý ...năm...

Đơn vị tính:............

 

CHỈ TIÊU

số

Thuyết minh

Quý.....

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này

Năm nay

Năm trước

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

6

7

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

 

... (*)

 

Lập, ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

- Số chứng chỉ hành nghề;

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

 

(Ký, họ tên)

 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(*) Nội dung các chỉ tiêu và mã số trên báo cáo này tương tự như các chỉ tiêu của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm - Mẫu số B02 – DN.

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

 

Thông tư 200-2014. báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!