Thông tư 200-2014. mẫu số 06-tscđ - bảng tính và phân bổ khấu hao tscđ

Thông tư 200-2014. mẫu số 06-tscđ - bảng tính và phân bổ khấu hao tscđ

 

THÔNG TƯ 200-2014. MẪU SỐ 06-TSCĐ - BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ

 

 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

Đơn vị:……………

Mẫu số 06-TSCĐ

Bộ phận..................

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

Số:………..

BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ

Tháng…….năm……

 

 

 

Tỷ lệ

Nơi sử dụng

TK 627 – Chi phí

TK 623 Chi phí sử dụng máy thi công

TK 641 Chi phí bán hàng

TK 642 Chi phí quản lý Doanh nghiệp

TK 241 XDCB dở dang

TK 242 Chi phí trả trước dài hạn

TK 335 Chi phí phải trả

SốTT

Chỉ tiêu

khấu hao (%) hoặc thời gian sử dụng

sản xuất chung

Toàn DN

Phân xưởng (sản phẩm)

Phân xưởng (sản phẩm)

Phân xưởng(sản phẩm)

Phân xưởng (sản phẩm)

Nguyên giá TSCĐ

Số khấu hao

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

I. Số khấu hao trích

tháng trước

2

II . Số KH TSCĐ tăng

trong tháng

-

3

III. Số KH TSCĐ

giảm trong tháng

-

4

IV. Số KH trích tháng

này (I + II - III)

Cộng

x

 

Ngày ..... tháng .... năm ...

Người lập bảng

Kế toán trưởng

 

(Ký, họ tên)

 

(Ký, họ tên)

 

BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ

(Mẫu số 06 - TSCĐ)

1. Mục đích: Dùng để phản ánh số khấu hao TSCĐ phải trích và phân bổ số khấu hao đó cho các đối tượng sử dụng TSCĐ hàng tháng.

2. Kết cấu và nội dung chủ yếu

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ có các cột dọc phản ánh số khấu hao phải tính cho từng đối tượng sử dụng TSCĐ (như cho bộ phận sản xuất - TK 623, 627, cho bộ phận bán hàng - TK 641, cho bộ phận quản lý - TK 642…) và các hàng ngang phản ánh số khấu hao tính trong tháng trước, số khấu hao tăng, giảm và số khấu hao phải tính trong tháng này.

Cơ sở lập:

+ Dòng khấu hao đã tính tháng trước lấy từ bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ tháng trước.

+ Các dòng số khấu hao TSCĐ tăng, giảm tháng này được phản ánh chi tiết cho từng TSCĐ có liên quan đến số tăng, giảm khấu hao TSCĐ theo chế độ quy định hiện hành về khấu hao TSCĐ.

Dòng số khấu hao phải tính tháng này được tính bằng (=) Số khấu hao tính tháng trước cộng (+) Với số khấu hao tăng, trừ (-) Số khấu hao giảm trong tháng.

Số khấu hao phải trích tháng này trên Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ được sử dụng để ghi vào các Bảng kê, Nhật ký - Chứng từ và sổ kế toán có liên quan (cột ghi Có TK 214), đồng thời được sử dụng để tính giá thành thực tế sản phẩm, dịch vụ hoàn thành.

 

 

Thông tư 200-2014. mẫu số 06-tscđ - bảng tính và phân bổ khấu hao tscđ
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!