Thông tư 200-2014. mẫu số 07 - tt - bảng kê vàng tiền tệ

Thông tư 200-2014. mẫu số 07 - tt - bảng kê vàng tiền tệ

 

THÔNG TƯ 200-2014. MẪU SỐ 07 - TT - BẢNG KÊ VÀNG TIỀN TỆ

 

Đơn vị:...................

Mẫu số 07 - TT

Bộ phận:................

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG KÊ VÀNG TIỀN TỆ

(Đính kèm phiếu .................................. Quyển số:...............

Ngày .......tháng .........năm ............) Số:...............

STT

Tên, loại, qui cách

phẩm chất

Đơn vị

tính

Số

lượng

Đơn

giá

Thành

tiền

Ghi

chú

A

B

C

1

2

3

D

Cộng

x

x

x

 

Ngày.......tháng......năm ......

Kế toán trưởng

Người nộp (nhận)

Thủ quỹ

Người kiểm nghiệm

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

 

 

BẢNG KÊ VÀNG TIỀN TỆ

(Mẫu số 07 - TT)

 

1. Mục đích: Bảng kê vàng tiền tệ dùng để liệt kê số vàngtiền tệ của đơn vị, nhằm quản lý chặt chẽ, chính xác các loại vàngtiền tệ có tại đơn vị và làm căn cứ cùng với chứng từ gốc để lập phiếu thu, chi quỹ.

 

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi

Cột A, B: Ghi số thứ tự và tên, loại, qui cách, phẩm chất của vàngtiền tệ...

Cột C: Ghi đơn vị tính: gam, chỉ, Kg.

Cột 1: Ghi số lượng của từng loại.

Cột 2: Ghi đơn giá của từng loại.

Cột 3: Bằng cột 1 nhân ( x ) cột 2.

Ghi chú: Khi cần thiết, tại cột B có thể ghi rõ ký hiệu của loại vàngtiền tệ...

Bảng kê do người đứng ra kiểm nghiệm lập thành 2 liên, 1 liên đính kèm với. phiếu thu (chi) chuyển cho thủ quỹ để làm thủ tục nhập hoặc xuất quỹ và 1 liên giao cho người nộp (hoặc nhận).

 

 

Bảng kê phải có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên như qui định.

 

 

Thông tư 200-2014. mẫu số 07 - tt - bảng kê vàng tiền tệ
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!