Thông tư 200-2014. mẫu số 10- lđtl - bảng kê trích nộp các khoản theo lương

Thông tư 200-2014. mẫu số 10- lđtl - bảng kê trích nộp các khoản theo lương

 

THÔNG TƯ 200-2014. MẪU SỐ 10- LĐTL - BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG

 

Đơn vị:...................

Mẫu số 10 - LĐTL

Bộ phận:................

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG

Tháng.... năm...

Đơn vị tính:.........

 

Số tháng trích BHXH, BHYT, BHTN,

Tổng quỹ lương trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Kinh phí công đoàn

STT

KPCĐ

Trong đó:

Trong đó:

Số phải nộp công đoàn cấp trên

Số được để lại chi tại đơn vị

Tổng số

Trích vào chi phí

Trừ vào

Tổng số

Trích vào chi phí

Trừ vào

lương

lương

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cộng

 

Ngày... tháng... năm ...

Người lập bảng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)

 

Kế toán trưởng

 

(Ký, họ tên)

 

BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG

(Mẫu số 10 - LĐTL)

 

1. Mục đích: Bảng kê trích nộp các khoản theo lương dùng để xác định số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn mà đơn vị và người lao động phải nộp trong tháng (hoặc quý) cho cơ quan bảo hiểm xã hội và công đoàn. Chứng từ này là cơ sở để ghi sổ kế toán về các khoản trích nộp theo lương.

 

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận trích nộp các khoản theo lương.

- Cột A: Ghi số thứ tự.

- Cột B: Ghi số tháng trích nộp BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn áp dụng trong trường hợp kê khai theo quý.

- Cột 1: Ghi tổng quỹ lương dùng làm cơ sở để trích lập BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn.

- Cột 2, 3, 4: Ghi tổng số tiền BHXH, BHYT, BHTN phải nộp và trong đó chia theo nguồn trích tính vào chi phí và tính trừ vào lương của người lao động.

- Cột 5, 6, 7: Ghi tổng số tiền kinh phí công đoàn phải nộp và chia theo nguồn trích tính vào chi phí và tính trừ vào lương của người lao động.

- Cột 8: Ghi số kinh phí công đoàn đơn vị phải nộp cấp trên.

- Cột 9: Ghi số kinh phí công đoàn đơn vị được để lại chi tại đơn vị.

Bảng kê được lập thành 2 bản. Bảng kê trích nộp theo lương sau khi lập xong phải có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của người lập, kế toán trưởng, giám đốc.

 

Thông tư 200-2014. mẫu số 10- lđtl - bảng kê trích nộp các khoản theo lương
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!