Thông tư 133- 2016. mẫu số s15- dnn - sổ chi tiết tiền vay

Thông tư 133- 2016. mẫu số s15- dnn - sổ chi tiết tiền vay

 

THÔNG TƯ 133- 2016. MẪU SỐ S15- DNN - SỔ CHI TIẾT TIỀN VAY

 

 

Đơn vị: …………………………..

 

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S15-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ CHI TIẾT TIỀN VAY

(Dùng cho TK 341)

Tài khoản:………………………………

Đối tượng cho vay:………………..….

Khế ước vay:…….. Số……. ngày……

(Tỷ lệ lãi vay…………)

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK đối ứng

Ngày đến hạn thanh toán

Số tiền

Số hiệu

Ngày, tháng

Nợ

A

B

C

D

E

G

1

2

- Số dư đầu kỳ
- Số phát sinh trong kỳ
…….
- Cộng số phát sinh

x

x

- Số dư cuối kỳ

x

x

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

Thông tư 133- 2016. mẫu số s15- dnn - sổ chi tiết tiền vay
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!