Thông tư 133- 2016. mẫu số s27- dnn - sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm

Thông tư 133- 2016. mẫu số s27- dnn - sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm

 

THÔNG TƯ 133- 2016. MẪU SỐ S27- DNN - SỔ CHI TIẾT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC MIỄN GIẢM

 

 

Đơn vị: …………………………..

 

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S27-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ CHI TIẾT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐƯỢC MIỄN GIẢM

Năm:………

Chứng từ

Diễn giải

Số thuế GTGT được miễn giảm

Số thuế GTGT đã miễn giảm

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

1

2

- Số dư đầu kỳ
- Điều chỉnh số dư đầu kỳ
- Số phát sinh trong kỳ

 

 

- Cộng số phát sinh
- Số dư cuối kỳ

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

Thông tư 133- 2016. mẫu số s27- dnn - sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!