Thông tư 133-2016 - điều 70. đối tượng áp dụng, trách nhiệm lập và chữ ký trên báo cáo tài chính

Thông tư 133-2016 - điều 70. đối tượng áp dụng, trách nhiệm lập và chữ ký trên báo cáo tài chính

 

THÔNG TƯ 133-2016 - ĐIỀU 70. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG, TRÁCH NHIỆM LẬP VÀ CHỮ KÝ TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Đối tượng lập Báo cáo tài chính năm:

Hệ thống Báo cáo tài chính năm ban hành theo Thông tư này được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, 123 mọi thành phần kinh tế trong cả nước.

2. Việc ký Báo cáo tài chính phải thực hiện theo quy định của Luật Kế toán. Trường hợp doanh nghiệp không tự lập Báo cáo tài chính mà thuê đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán lập Báo cáo tài chính, người hành nghề thuộc các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán phải ký và ghi rõ số giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán trên báo cáo tài chính của đơn vị.

 

Thông tư 133-2016 - điều 70. đối tượng áp dụng, trách nhiệm lập và chữ ký trên báo cáo tài chính
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!