Thông tư 133-2016 - điều 92. điều khoản hồi tố

Thông tư 133-2016 - điều 92. điều khoản hồi tố

 

THÔNG TƯ 133-2016 - ĐIỀU 92. ĐIỀU KHOẢN HỒI TỐ

1. Doanh nghiệp không tiếp tục trích khấu hao đối với bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá và không phải hồi tố toàn bộ chi phí khấu hao lũy kế đã trích từ các kỳ trước.

2. Doanh nghiệp báo cáo lại thông tin so sánh trên Báo cáo tài chính đối với các chỉ tiêu có sự thay đổi giữa Thông tư này và Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và thuyết minh lí do là có sự thay đổi trong Chế độ kế toán doanh nghiệp.

 

 

Thông tư 133-2016 - điều 92. điều khoản hồi tố
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!