Thông tư 200-2014 - điều 121. sử dụng, quản lý, in và phát hành biểu mẫu chứng từ kế toán

Thông tư 200-2014 - điều 121. sử dụng, quản lý, in và phát hành biểu mẫu chứng từ kế toán

 

THÔNG TƯ 200-2014 - ĐIỀU 121. SỬ DỤNG, QUẢN LÝ, IN VÀ PHÁT HÀNH BIỂU MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

1. Các doanh nghiệp có thể mua sẵn hoặc tự thiết kế mẫu, tự in, nhưng phải đảm bảo các nội dung chủ yếu của chứng từ quy định tại Điều 17 Luật Kế toán.

2. Chứng từ phải được bảo quản cẩn thận, không được để hư hỏng, mục nát. Séc và giấy tờ có giá phải được quản lý như tiền. Các doanh nghiệp có sử dụng chứng từ điện tử cho hoạt động kinh tế, tài chính và ghi sổ kế toán thì phải tuân thủ theo quy định của các văn bản pháp luật về chứng từ điện tử.

Chương V

SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN

 

Thông tư 200-2014 - điều 121. sử dụng, quản lý, in và phát hành biểu mẫu chứng từ kế toán
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!