Thông tư 133-2016. báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (mẫu số b02 - dnsn)

Thông tư 133-2016. báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (mẫu số b02 - dnsn)

 

THÔNG TƯ 133-2016. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (MẪU SỐ B02 - DNSN)

 

Đơn vị báo cáo: …………………

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số B02 - DNSN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm ...

Đơn vị tính: ……….

CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước
1 2 3 4 5
1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 01
2. Giá vốn hàng bán 02
3. Chi phí quản lý kinh doanh 03
4. Lãi/lỗ hoạt động tài chính và hoạt động khác 04
5. Lợi nhuận kế toán trước thuế (05=01-02-03+04) 05
6. Chi phí thuế TNDN 06
7. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
(07=05-06)
07

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
Lập, ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

 

Thông tư 133-2016. báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (mẫu số b02 - dnsn)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!