Thông tư 133-2016. báo cáo tình hình tài chính (mẫu số b01a - dnn)

Thông tư 133-2016. báo cáo tình hình tài chính (mẫu số b01a - dnn)

THÔNG TƯ 133-2016. BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH (MẪU SỐ B01A - DNN)

 

Đơn vị báo cáo: …………………

 

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số B01a - DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Tại ngày... tháng ... năm ...

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: ………….

 

CHỈ TIÊU

Mã số

Thuyết minh

Số cuối năm

Số đầu năm

1

2

3

4

5

TÀI SẢN

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

110

II. Đầu tư tài chính

120

1. Chứng khoán kinh doanh

121

2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

122

3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

123

4. Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính (*)

124

(...)

(...)

III. Các khoản phải thu

130

1. Phải thu của khách hàng

131

2. Trả trước cho người bán

132

3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

133

4. Phải thu khác

134

5. Tài sản thiếu chờ xử lý

135

6. Dự phòng phải thu khó đòi (*)

136

(...)

(...)

IV. Hàng tồn kho

140

1. Hàng tồn kho

141

2. Dự phòng giảm giả hàng tồn kho (*)

142

(...)

(...)

V. Tài sản cố định

150

- Nguyên giá

151

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)

152

(...)

(...)

VI. Bất động sản đầu tư

160

- Nguyên giá

161

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)

162

(...)

(...)

VII. XDCB dở dang VIII. Tài sản khác

1. Thuế GTGT được khấu trừ

2. Tài sản khác

170

180

181

182

TỔNG CỘNG TÀI SẢN
(200=110+120+130+140+150+160+170+180)

200

NGUỒN VỐN

I. Nợ phải trả

1. Phải trả người bán

2. Người mua trả tiền trước

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

4. Phải trả người lao động

5. Phải trả khác

6. Vay và nợ thuê tài chính

7. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

8. Dự phòng phải trả

9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

10. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

II. Vốn chủ sở hữu

1. Vốn góp của chủ sở hữu

2. Thặng dư vốn cổ phần

3. Vốn khác của chủ sở hữu

300

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

400

411

412

413

4. Cổ phiếu quỹ (*)

 

5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

414

415

416

417

(...)

(...)

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
(500=300+400)

500

 


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

 

Lập, ngày ... tháng ... năm ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: (1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu. (2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…). (3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm” có thể ghi là “31.12.X”; “Số đầu năm” có thể ghi là “01.01.X”. (4) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Thông tư 133-2016. báo cáo tình hình tài chính (mẫu số b01a - dnn)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!