Thông tư 133-2016. mẫu số 02 – bh - thẻ quầy hàng

Thông tư 133-2016. mẫu số 02 – bh - thẻ quầy hàng

 

THÔNG TƯ 133-2016. MẪU SỐ 02 – BH - THẺ QUẦY HÀNG

 

Đơn vị: …………………

 

Địa chỉ: ………………

Mẫu số 02 - BH
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

THẺ QUẦY HÀNG

Ngày lập thẻ…………………… Tờ số:……………………

- Tên hàng:……………………….………..… Quy cách:……………………….………

- Đơn vị tính:…………………………….……… Đơn giá:…………………....…………

Ngày tháng

Tên người bán hàng

Tồn đầu ngày (ca)

Nhập từ kho trong ngày (ca)

Nhập khác trong ngày (ca)

Cộng tồn đầu ngày (ca) và nhập trong ngày (ca)

Xuất bán

Xuất khác

Tồn cuối ngày (ca)

Lượng

Tiền

Lượng

Tiền

A

B

1

2

3

4 = 1+2+3

5

6

7

8

9

 

Cộng

 

Người lập
(Ký, họ và tên)

 

THẺ QUẦY HÀNG

 

(Mẫu số 02 - BH)

1. Mục đích: Theo dõi số lượng và giá trị hàng hóa trong quá trình nhận và bán tại quầy hàng, giúp cho người bán hàng thường xuyên nắm được tình hình nhập, xuất, tồn tại quầy, làm căn cứ để kiểm tra, quản lý hàng hóa và lập bảng kê bán hàng từng ngày (kỳ).

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi

- Ghi rõ họ tên, địa chỉ hoặc đóng dấu cơ quan vào góc trên bên trái.

- Ghi số thẻ.

- Ghi rõ tên hàng, quy cách, đơn vị tính và đơn giá của hàng hóa.

Mỗi thẻ quầy hàng theo dõi một mặt hàng, không ghi những mặt hàng khác nhau về quy cách, phẩm chất vào cùng một thẻ.

- Cột A, B: Ghi ngày, tháng và tên người bán hàng trong ngày (ca).

- Cột 1: Ghi số lượng hàng hóa tồn đầu ngày (ca).

- Cột 2: Ghi số lượng hàng hóa từ kho nhập vào quầy trong ngày (ca).

- Cột 3: Ghi số lượng hàng hóa nhập trong ngày (ca) từ những nguồn khác không qua kho của đơn vị.

- Cột 4: Ghi tổng số lượng hàng hóa có trong ngày (ca).

- Cột 5: Ghi số lượng hàng hóa xuất bán trong ngày (ca).

- Cột 6: Ghi số tiền thu được của số hàng hóa bán trong ngày (ca).

- Cột 7, 8: Ghi số lượng và giá trị hàng hóa xuất ra vì các mục đích khác không phải bán trong ngày (ca).

- Cột 9: Ghi số lượng hàng tồn lại quầy hàng vào cuối ngày (ca).

Cuối tháng cộng thẻ quầy hàng để lập báo cáo bán hàng.

Thẻ này do người bán hàng giữ và ghi hàng ngày (ca), trước khi sử dụng phải đăng ký với kế toán.

Thông tư 133-2016. mẫu số 02 – bh - thẻ quầy hàng
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!