Thông tư 133-2016. mẫu số 03-lđtl-bảng thanh toán tiền thưởng

Thông tư 133-2016. mẫu số 03-lđtl-bảng thanh toán tiền thưởng

 

THÔNG TƯ 133-2016. MẪU SỐ 03-LĐTL-BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG

 

Đơn vị: …………………

 

Bộ phận: ………………

Mẫu số 03-LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG

Quý… năm....

Số:…………..

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Bậc lương

Mức thưởng

Ghi chú

Xếp loại thưởng

Số tiền

Ký nhận

A

B

C

1

2

3

D

E

 

Cộng

x

x

x

x

Tổng số tiền (Viết bằng chữ):…………………………………..

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)

 


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

Ngày.... tháng.... năm ...
Giám đốc
(Ký, họ tên)

 

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG

(Mẫu số 03- LĐTL)

1. Mục đích: Là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho từng người lao động, làm cơ sở để tính thu nhập của mỗi người lao động và ghi sổ kế toán.

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi

Góc trên bên trái của Bảng thanh toán tiền thưởng phải ghi rõ tên đơn vị, bộ phận được thưởng.

Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, họ tên, chức vụ, của người được thưởng.

Cột 1: Ghi bậc lương hiện đang được hưởng để tính ra lương hàng tháng.

Cột 2, 3: Ghi rõ loại thưởng được bình xét, số tiền được thưởng theo mỗi loại.

Cột D: Người được thưởng ký nhận tiền thưởng.

Bảng thanh toán tiền thưởng do phòng kế toán lập theo từng bộ phận và phải có chữ ký (họ tên) của người lập, kế toán trưởng và giám đốc.

Thông tư 133-2016. mẫu số 03-lđtl-bảng thanh toán tiền thưởng
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!