Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

 

Tin Tức Kiểm Toán
Tin tuc kiem toan, kiem toan nha nuoc, kiem toan doc lap , kiem toan noi bo, chuyen de kiem toan

Xử lý hóa đơn GTGT viết sai ( 10/08/2017) In E-mail

XỬ LÝ HÓA ĐƠN GTGT VIẾT SAI

Cách xử lý các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT như: Viết sai mã số thuế, sai thuế suất, sai tiền thuế, sai ngày tháng, sai tên Công ty, sai địa chỉ, sai tên hàng hóa, sai số lượng, sai đơn giá, sai hình thức thanh toán, sai số tiền bằng chữ, sai tên người mua hàng…

I. Hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi cuống:

Ø Cách xử lý: Chỉ cần gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó.

II. Hóa đơn viết sai nhưng đã xé khỏi cuống:

1. Trường hợp chưa kê khai:

Ø Cách xử lý:

- Hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn. Mẫu tải về tại đây: Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn

- Người bán gạch chéo các liên và phải lưu giữ số hoá đơn lập sai đó. (Có thể kẹp vào quyển hóa đơn để giải trình).

- Lập lại hóa đơn mới.

- Hai bên dung hóa đơn mới để khai thuế.

2. Trường hợp đã kê khai thuế:

a. Nếu hóa đơn viết sai ngày tháng, địa chỉ, mã số thuế, tên công ty…(Không làm ảnh hưởng đến số tiền):

Ø Cách xử lý:

-   Hai bên lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót,
-   Hai bên lập biên bản thu hồi hóa đơn sai

-   Bên bán lập lại hóa đơn mới, trên hóa đơn mới (ghi ngày, tháng lập lại hóa đơn) phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu và ghi rõ thay thế hóa đơn ký hiệu, số ... ngày ... tháng ... năm.

-   Khi kê khai: Tại kỳ kê khai lập lại hóa đơn mới trên Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra hoặc mua vào thì: Ghi âm cột doanh thu và tiền thuế GTGT của hóa đơn cũ, ghi dương cột doanh thu chưa thuế và tiền thuế GTGT của hóa đơn mới.

b. Nếu hóa đơn viết sai thuế suất, đơn giá … (Làm ảnh hưởng đến số tiền):

Ø Cách xử lý:

-   Hai bên lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót

-   Người bán phải lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điều chỉnh ghi rõ (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…

v Chú ý: Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

 

-  Khi kê khai: Tại kỳ kê khai hiện tại: Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào trên bảng kê

Xử lý hóa đơn GTGT  viết sai  ( 10/08/2017)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!