Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

 

Tin Tức Kiểm Toán
Tin tuc kiem toan, kiem toan nha nuoc, kiem toan doc lap , kiem toan noi bo, chuyen de kiem toan

Thủ tục thanh lý TSCĐ - Cách hạch toán thanh lý TSCĐ (24/10/2017) In E-mail

Thủ tục thanh lý TSCĐ - Cách hạch toán thanh lý TSCĐTheo điểm 3.2 khoản 3 điều 35 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định:
Dưới đây là các bước khi thanh lý TSCĐ

1. Thủ tục thanh lý tài sản cố định gồm các hồ sơ sau:

- Thành lập Hội đồng thanh lý TSCĐ.

- Biên bản họp hội đồng thanh lý TSCĐ.

- Quyết định Thanh lý TSCĐ.

Biên bản kiêm kê tài sản cố định

Biên bản đánh giá lại TSCĐ

Biên bản thanh lý TSCĐ

- Hợp đồng kinh tế bán TSCĐ được thanh lý.

- Hóa đơn bán TSCĐ

Biên bản giao nhận TSCĐ

- Biên bản hủy tài sản cố định

- Thanh lý hợp đồng kinh tế bán TSCĐ.Chú ý: Khi thanh lý tài sản cố định thì các bạn phải xuất hóa đơn nhé. Chi tiết xem thêm:

Cách viết hóa đơn thanh lý tài sản cố định


2. Căn cứ vào Biên bản thanh lý và các chứng từ có liên quan đến các khoản thu, chi thanh lý TSCĐ. . . Các bạn hạch toán thanh lý, nhượng bán TSCĐ như sau:


a. Căn cứ Biên bản giao nhận TSCĐ để ghi giảm TSCĐ đã nhượng bán, thanh lý (Xóa bỏ TSCĐ):

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2141) (Giá trị đã hao mòn)

Nợ TK 811 - Chi phí khác (Giá trị còn lại)

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).


b. Khi bán tài sản - Phản ánh doanh thu:


- Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:


Nợ các TK 111, 112, 131,. . . Tổng giá thanh toán


Có TK 3331 - Thuế giá trị gia tăng phải nộp (33311)


Có TK 711 - Thu nhập khác (Giá bán chưa có thuế GTGT).


- Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:

Nợ các TK 111, 112, 131,. . . Tổng giá thanh toán

Có TK 711 - Thu nhập khác (Tổng giá thanh toán).


c. Phản ánh toàn bộ chi phí liên quan đến thanh lý.

- Các chi phí phát sinh liên quan đến nhượng bán, thanh lý TSCĐ được phản ánh vào bên Nợ TK 811 “Chi phí khác”.

Nợ TK 811

Nợ TK 1331

Có TK 1111,1121,331


 

Thủ tục thanh lý TSCĐ - Cách hạch toán thanh lý TSCĐ (24/10/2017)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!