Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

 

Tin Tức Kiểm Toán
Tin tuc kiem toan, kiem toan nha nuoc, kiem toan doc lap , kiem toan noi bo, chuyen de kiem toan

Xuất hàng gửi đi gia công hạch toán như thế nào ( 01/11/2017) In E-mail

Xuất hàng gửi đi gia công hạch toán như thế nào? Nhận hàng gia công hạch toán như thế nào? Trung tâm VAFT xin hướng dẫn cách hạch toán hàng gửi đi – nhận gia công chi tiết theo Thông tư 200 và 133.

 


1. Xuất hàng gia công có phải xuất hóa đơn?

- Bên gửi đi gia công: Khi xuất hàng gửi đi gia công DN chỉ cần lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và Lệnh điều động
- Bên nhận gia công: Khi xuất hàng gia công trả lại thì lập Phiếu xuất kho và
Chỉ xuất hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng) đối với tiền công gia công và tiền Nguyên vật liệu, phụ liệu ...(Nếu bên nhận gia công cung cấp NVL, phụ liệu ...).

2. Cách hạch toán hàng gia công theo Thông tư 200 và 133

a. Cách hạch toán hàng xuất đi gia công (
Bên thuê gia công):

- Khi xuất kho giao hàng để gia công:
Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
Có các TK 152, 153, 156.

- Ghi nhận chi phí gia công hàng hoá và thuế GTGT được khấu trừ:
Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có các TK 111, 112, 331,...

- Khi nhận lại hàng gửi gia công chế biến hoàn thành nhập kho, ghi:
Nợ các TK 152, 153, 156
Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

b. Cách hạch toán hàng nhận công (
Bên nhận gia công):

- Khi nhận hàng để gia công, DN chủ động theo dõi và ghi chép thông tin về toàn bộ giá trị vật tư, hàng hoá nhận gia công trong phần thuyết minh BCTC.

- Khi xác định doanh thu từ số tiền gia công thực tế được hưởng, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 131, ...
Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).

Xuất hàng gửi đi gia công hạch toán như thế nào ( 01/11/2017)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!