Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

 

Tin Tức Kiểm Toán
Tin tuc kiem toan, kiem toan nha nuoc, kiem toan doc lap , kiem toan noi bo, chuyen de kiem toan

Hạch toán tài khoản 461 - nguồn kinh phí sự nghiệp theo thông tư 200 ( 02/11/2017) In E-mail

Hạch toán  tài khoản 461 - nguồn kinh phí sự nghiệp theo thông tư 200


a) Nhận kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án do Ngân sách Nhà nước cấp bằng lệnh chi tiền hoặc kinh phí sự nghiệp do cấp trên cấp bằng tiền, ghi:
- Nợ c
ác TK 111, 112.
- C
ó TK 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp (4612).
b) Khi rút dự toán chi sự nghiệp, dự án về nhập quỹ hoặc mua vật tư, dụng cụ hoặc thanh toán trực tiếp cho người bán hàng, hoặc chi trực tiếp, ghi:
- Nợ TK 111 - Tiền mặt.
- Nợ TK 331 - Phải trả cho người b
án.
- Nợ TK 161 - Chi sự nghiệp (1612).
- Nợ c
ác TK 152, 153, ...
- C
ó TK 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp (4612).
c) Các khoản thu sự nghiệp phát sinh tại đơn vị (nếu có), ghi:
- Nợ c
ác TK 111, 112, ...
- C
ó TK 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp (4612).
d) Nhận kinh phí sự nghiệp bằng TSCĐ do Ngân sách cấp, đơn vị cấp trên cấp hoặc được viện trợ không hoàn lại bằng TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án, ghi:
- Nợ TK 211 - TSC
Đ hữu hình.
- Nợ TK 213 - TSC
Đ vô hình.
- C
ó TK 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp.
Đồng thời, ghi:
- Nợ TK 161 - Chi sự nghiệp.
- C
ó TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.
đ) Cuối kỳ kế toán năm, đơn vị còn có số dư tiền mặt, tiền gửi thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án nếu phải nộp trả số kinh phí sự nghiệp sử dụng không hết cho Ngân sách Nhà nước hoặc cấp trên, khi nộp trả, ghi:
- Nợ TK 461 - Nguồn kinh ph
í sự nghiệp.
- Có các TK 111, 112.
- Nếu số kinh ph
í sự nghiệp, kinh phí dự án sử dụng không hết được giữ lại để chuyển thành nguồn kinh phí năm sau thì không thực hiện bút toán trên.
e) Khi báo cáo quyết toán chi sự nghiệp, chi dự án được duyệt ngay trong năm, ghi:
- Nợ TK 461 - Nguồn kinh ph
í sự nghiệp (4612).
- C
ó TK 161 - Chi sự nghiệp (1612) (số chi được duyệt).
g) Nếu đến cuối năm báo cáo quyết toán chi sự nghiệp, dự án chưa được duyệt:
- Kết chuyển chi sự nghiệp, chi dự án năm nay thành chi sự nghiệp, chi dự án năm trước, ghi:
- Nợ TK 161- Chi sự nghiệp (1611 - Chi sự nghiệp n
ăm trước).
- C
ó TK 161- Chi sự nghiệp (1612 - Chi sự nghiệp năm nay).
-
Đồng thời kết chuyển nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án năm nay thành nguồn kinh phí sự nghiệp, kinh phí dự án năm trước, ghi:
- Nợ TK 461- Nguồn kinh ph
í sự nghiệp (4612).
- C
ó TK 461 - Nguồn kinh phí sự nghiệp (4611).
h) Khi báo cáo quyết toán chi sự nghiệp, chi dự án năm trước được duyệt, ghi:
- Nợ TK 461 - Nguồn kinh ph
í sự nghiệp (4611).
- C
ó TK 161 - Chi sự nghiệp (1611).
i) Nguồn kinh phí sự nghiệp của năm trước được xác định còn thừa khi xét duyệt báo cáo quyết toán năm, được chuyển thành nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay, ghi:
- Nợ TK 461- Nguồn kinh ph
í sự nghiệp (4611).
- C
ó TK 461- Nguồn kinh phí sự nghiệp (4612).

Tài khoản 461 Nguồn kinh phí sự nghiệp theo thông tư mới nhất của BTC

 

Hạch toán  tài khoản 461 - nguồn kinh phí sự nghiệp theo thông tư 200 ( 02/11/2017)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!