Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

 

Tin Tức Kiểm Toán
Tin tuc kiem toan, kiem toan nha nuoc, kiem toan doc lap , kiem toan noi bo, chuyen de kiem toan

Hướng dẫn hạch toán hàng bán bị trả lại theo thông tư 200 ( 04/11/2017) In E-mail

Hướng dẫn hạch toán hàng bán bị trả lại theo thông tư 200

Hàng bán bị trả lại theo thông tư 200 quy định

TK 5212: Là giá trị khối lượng hàng bán được xác định là đã bán nhưng bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán. Điều này chủ yếu do lỗi của Doanh nghiệp: cung cấp hàng hoá sai quy cách, mẫu mã, hàng kém chất lượng,…so với hợp đồng kinh tế 2 bên đã ký kết


Chứng từ cần có đối với hàng bán bị trả lại bao gồm:
-    Biên bản ghi nhận lý do hàng trả lại giữa 2 bên
-    Phiếu xuất kho hoặc biên bản giao nhận hàng hoá của bên trả lại hàng
-    Lập hoá đơn số lượng hàng trả lại ( ghi giá theo lúc mua) đối với bên trả lại hàng
-    Lập phiếu nhập kho hàng trả lại đối với bên nhận hàng trả lại


Nghiệp vụ hạch toán diễn ra như sau:

v Đối với bên bán:

· Ghi nhận hàng bán bị trả lại, căn cứ theo hoá đơn trả lại hàng của bên mua xuất trả:
Nợ TK 5212: Số tiền chưa thuế
Nợ TK 3331: Thuế GTGT đầu ra của hàng trả lại     
Có 111, 112, 131: Tổng số tiền trên hoá đơn

· Nhập kho ghi giảm giá vốn:
Nợ TK 155, 156 ( Chi tiết mặt hàng)
Có TK 632

Ø Lưu ý: Số tiền ghi giảm giá vốn căn cứ theo mặt hàng bán đó xuất bán tại thời điểm nào thì nhập lại kho theo giá xuất kho tại thời điểm đó.

v Đối với bên mua:

· Căn cứ vào phiếu Xuất kho và hoá đơn trả lại, hạch toán:
Ghi Nợ TK 111, 112 trong trường hợp nhận bằng tiền cho số hàng trả lại do bên bán thanh toán, hoặc ghi Nợ 331 trong trường hợp trừ vào công nợ phải trả nhà cung cấp
Nợ TK 111, 112, 331: Tổng giá trị trên hoá đơn
Có TK 156 ( chi tiết theo mặt hàng): Số tiền chưa thuế
Có 1331: Thuế GTGT đầu vào

Ø Chú ý có một số trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn thì đã được hướng dẫn cụ thể Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC tại Phụ lục 4 Điểm 2.8 quy định về lập hóa đơn như sau:


“Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có). “
Hoá đơn này là căn cứ để bên bán, bên mua điều chỉnh doanh số mua, bán, số thuế GTGT đã kê khai. Khi kê khai trên tờ khai Mẫu 01/GTGT, các bên đều khai điều chỉnh giảm. Bên bán điều chỉnh giảm doanh thu bán hàng, bên mua điều chỉnh giảm doanh thu mua vào (Lưu ý, từ 1/1/2015 không còn PL 01-1/GTGT và Phụ lục 02-1/GTGT)


Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng kèm theo hoá đơn liên giao cho khách hàng gửi cho bên bán. Biên bản này được lưu giữ cùng với hoá đơn bán hàng để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh số bán, thuế GTGT của bên bán.


Trường hợp người bán đã xuất hàng và lập hoá đơn, người mua chưa nhận hàng nhưng phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải hoàn trả lại toàn bộ hàng hoá, hoặc một phần hàng hóa, khi trả lại hàng bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị chưa có thuế GTGT, tiền thuế GTGT lý do trả hàng theo hoá đơn bán hàng (số, ký hiệu, ngày tháng của hoá đơn) đồng thời kèm theo hoá đơn để gửi trả bên bán để bên bán lập lại hóa đơn GTGT cho số lượng hàng hóa đã nhận và làm căn cứ bên bán điều chỉnh doanh số và thuế GTGT đầu ra


Nếu người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.

 

Hướng dẫn hạch toán hàng bán bị trả lại theo thông tư 200 ( 04/11/2017)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!