Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

 

Tin Tức Kiểm Toán
Tin tuc kiem toan, kiem toan nha nuoc, kiem toan doc lap , kiem toan noi bo, chuyen de kiem toan

Quy định về tài sản cố định và nguyên tắc quản lý TSCĐ ( 12/11/2017) In E-mail

Quy định về tài sản cố định và nguyên tắc quản lý TSCĐ


Như thế nào là tài sản cố định? TSCĐ là những gì? Những quy định về tài sản cố định, những nguyên tắc quản lý tài sản cố định trong DN theo đúng quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC.


1. Điều kiện ghi nhận tài sản cố định:

- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;
- Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;
- Nguyên giá tài sản phải từ  30.000.000
đồng trở lên.

Chú ý: Mọi TSCĐ trong DN phải có bộ hồ sơ riêng gồm:
- Biên bản giao nhận TSCĐ,
- Hợp đồng mua bán TSCĐ.
- Hoá đơn mua TSCĐ.
- Và các chứng từ, giấy tờ khác có liên quan).

2. Nguyên tắc quản lý TSCĐ trong DN:

- Mỗi TSCĐ phải được phân loại, đánh số và có thẻ riêng, được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi TSCĐ và được phản ánh trong sổ theo dõi TSCĐ.

- Mỗi TSCĐ phải được quản lý theo nguyên giá, số hao mòn luỹ kế và giá trị còn lại trên sổ sách kế toán:

Giá trị còn lại trên sổ kế toán của TSCĐ

=

Nguyên giá của tài sản cố định

-

Số hao mòn luỹ kế của TSCĐ

 


- Đối với những TSCĐ không cần dùng, chờ thanh lý nhưng chưa hết khấu hao, DN phải thực hiện quản lý, theo dõi, bảo quản theo quy định hiện hành và trích khấu hao.

- DN phải thực hiện việc quản lý đối với những TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn tham gia vào hoạt động kinh doanh như những TSCĐ thông thường.

Quy định về tài sản cố định và nguyên tắc quản lý TSCĐ ( 12/11/2017)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!