Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

 

Tin Tức Kiểm Toán
Tin tuc kiem toan, kiem toan nha nuoc, kiem toan doc lap , kiem toan noi bo, chuyen de kiem toan

Cách ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái ( 19/11/2017) In E-mail

Cách ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái

Hình thức ghi sổ kế toán Nhật ký - Sổ Cái (áp dụng cho QĐ 15/2006 và QĐ 48/2006 ).

a. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái:

- Ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái tức là: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được phản ánh trên các chứng từ kế toán đều được ghi vào sổ kế toán tổng hợp duy nhất là nhật ký - sổ cái theo trình tự thời gian, ngoài các chứng từ kế toán, kế toán có thể dựa vào những dữ liệu đã được ghi nhận trên bảng tổng hợp các chứng từ kế toán cùng loại để ghi vào sổ nhật ký – sổ cái.
- Điều kiện áp dụng: Chỉ sử dụng cho những doanh nghiệp có quy mô siêu nhỏ, nhỏ và sử dụng ít các tài khoản kế toán khi hạch toán.

Hàng ngày, kế toán căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra và được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để ghi vào Sổ Nhật ký - Sổ Cái. Số liệu của mỗi chứng từ (hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại) được ghi trên một dòng ở cả 2 phần.

- Nhật ký và phần Sổ Cái, bảng tổng hợp chứng từ kế toán được lập cho những chứng từ cùng loại (Phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất, phiếu nhập…) phát sinh nhiều lần trong một ngày hoặc định kỳ 1 đến 3 ngày.

- Chứng từ kế toán và bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại sau khi đã ghi Sổ Nhật ký - Sổ Cái, được dùng để ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên quan.

- Cuối tháng, sau khi đã phản ánh toàn bộ chứng từ kế toán phát sinh trong tháng vào Sổ Nhật ký - Sổ Cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết, kế toán tiến hành cộng số liệu của cột số phát sinh ở phần Nhật ký và các cột Nợ, cột Có của từng tài khoản ở phần Sổ Cái để ghi vào dòng cộng phát sinh cuối tháng. Căn cứ vào số phát sinh các tháng trước và số phát sinh tháng này tính ra số phát sinh luỹ kế từ đầu quý đến cuối tháng này. Căn cứ vào số dư đầu tháng (đầu quý) và số phát sinh trong tháng (trong quý) kế toán tính ra số dư cuối tháng (cuối quý) của từng tài khoản trên Nhật ký - Sổ Cái.
- Khi kiểm tra, đối chiếu số cộng cuối tháng (cuối quý) trong Sổ Nhật ký - Sổ Cái phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Tổng số tiền của cột “phát sinh” ở phần nhật ký

=

Tổng số phát sinh Nợ của tất cả các tài khoản

=

Tổng số phát sinh Có của tất cả tài khoản

Tổng số dư Nợ các tài khoản

=

Tổng số dư Có các tài khoản

 - Các sổ, thẻ kế toán chi tiết cũng phải được khoá sổ để cộng số phát sinh Nợ, số phát sinh Có và tính ra số dư cuối tháng của từng đối tượng. Căn cứ vào số liệu khoá sổ của các đối tượng lập “Bảng tổng hợp chi tiết" cho từng tài khoản. Số liệu trên “Bảng tổng hợp chi tiết” được đối chiếu với số phát sinh Nợ, số phát sinh Có và Số dư cuối tháng của từng tài khoản trên Sổ Nhật ký - Sổ Cái.
- Số liệu trên Nhật ký - Sổ Cái và trên “Bảng tổng hợp chi tiết” sau khi khóa sổ được kiểm tra, đối chiếu nếu khớp, đúng sẽ được sử dụng để lập báo cáo tài chính.

Cách ghi sổ theo hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái ( 19/11/2017)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!