Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

 

Tin Tức Kiểm Toán
Tin tuc kiem toan, kiem toan nha nuoc, kiem toan doc lap , kiem toan noi bo, chuyen de kiem toan

Thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ là khi nào? ( 07/06/2018) In E-mail

 

Thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ là khi nào? Thời điểm xuất hóa đơn cung cấp dịch vụ là khi nào? Thời điểm xác định thuế GTGT?


1. Thời điểm xuất hóa đơn cung cấp dịch vụ:

- Căn cứ theo điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014:

2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn
a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn
- Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.


NHƯ VẬY:
- Thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc ngày thu tiền (nếu thu tiền trước)


2. Thời điểm xác định thuế GTGT:

- Theo điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013:

Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT:
2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.


NHƯ VẬY:
- Thời điểm xác định thuế GTGT cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn.

3. Xác định thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ:

A. Năm 2014:

- Theo điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 quy định về thuế TNDN:

2. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:
b) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụcho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.
- Trường hợp thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế được tính theo thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.


KẾT LUẬN:
- Thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ để tính thuế TNDN năm 2018 là: Thời điểm hoàn việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn (nếu thu tiền trước).

B. Nhưng từ ngày 06/08/2015 theo điều 3 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định như sau:

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:
“2. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:
b) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụhoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC.


NHƯ VẬY:
- Thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ để tính thuế TNDN là thời điểm
hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ. (Áp dụng từ ngày 6/8/2015)

 

Thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ là khi nào? ( 07/06/2018)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!