Văn Bản Hướng Dẫn Về Thuế Mới

Thue,thong tu,cong van,quyet dinh,thuế

 

Đào Tạo Kế Toán Trưởng

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong , lop ke toan truong tai ha noi, tphcm, dong nai, ha dong, da nang

Quyết định số 1375/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/05/2012 Về việc đính chính Thông tư số 67/2012/TT-BTC ngày 27/4/2012 của Bộ Tài chính

 

BỘ TÀI CHÍNH

-------------

Số: 1375/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------------------

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính Thông tư số 67/2012/TT-BTC ngày 27/4/2012 của Bộ Tài chính

-------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính ngày ban hành của Thông tư số 67/2012/TT-BTC ngày 27/4/2012 của Bộ Tài chính điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thép không gỉ dạng thanh và que thuộc phân nhóm 7222.30.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thành ngày 26/4/2012.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một phần không tách rời của Thông tư số 67/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Văn phòng TW và các ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Tổng bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;

- Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, VP.

TUQ. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Đức Chi

 

>>Tải Quyết định số 1375/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/05/2012

Quyết định số 1375/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/05/2012 Về việc đính chính Thông tư số 67/2012/TT-BTC ngày 27/4/2012 của Bộ Tài chính , quyet dinh so 1375/qd-btc cua bo tai chinh ngay 31/05/2012 ve viec dinh chinh thong tu so 67/2012/tt-btc ngay 27/4/2012 cua bo tai chinh

Quyết định số 1375/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/05/2012 Về việc đính chính Thông tư số 67/2012/TT-BTC ngày 27/4/2012 của Bộ Tài chính
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!