Văn Bản Hướng Dẫn Về Thuế Mới

Thue,thong tu,cong van,quyet dinh,thuế

 

Đào Tạo Kế Toán Trưởng

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong , lop ke toan truong tai ha noi, tphcm, dong nai, ha dong, da nang

Quyết định số 1328/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 29/05/2012 Về việc đính chính Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài Chính

BỘ TÀI CHÍNH

--------------

Số: 1328/QĐ-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

--------------------------------------

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính

------------------------------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính mã hàng và mô tả hàng hoá một số nhóm mặt hàng quy định tại Phụ lục I Biểu thuế xuất khẩu và Phụ lục II Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012 và là một phần không tách rời của Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Chánh văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Văn phòng TW và các ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Văn phòng BCĐTW về phòng chống tham nhũng;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;

- Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, VP.

TUQ. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Chi

 

>>Tải Quyết định số 1328/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 29/05/2012

>>Tải Văn bản đi kèm quyết định số 1328/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 29/05/2012

Quyết định số 1328/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 29/05/2012 Về việc đính chính Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài , quyet dinh so 1328/qd-btc cua bo tai chinh ngay 29/05/2012 ve viec dinh chinh thong tu so 157/2011/tt-btc ngay 14/11/2011 cua bo tai

Quyết định số 1328/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 29/05/2012 Về việc đính chính Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài Chính
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!