Văn Bản Hướng Dẫn Về Thuế Mới

Thue,thong tu,cong van,quyet dinh,thuế

 

Đào Tạo Kế Toán Trưởng

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong , lop ke toan truong tai ha noi, tphcm, dong nai, ha dong, da nang

Quyết định số 1317/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 28/05/2012 về việc đính chính thông tư số 58/2012/tt-btc của bộ tài chính hướng dẫn việc thực hiện một số nội dung của quyết định số 05/2012/qđ-ttg ngày 19/01/2012 của thủ tướng chính phủ

BỘ TÀI CHÍNH

----------------

Số: 1317/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

­­­­­-------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

V vic đính chính Thông tư s 58/2012/TT-BTC ca B Tài chính hướng dn vic thc hin mt s ni dung ca Quyết đnh s 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 ca Th tướng Chính ph v vic thí đim hoàn thuế giá tr gia tăng đi vi hàng hoá ca người nước ngoài mua ti Vit Nam mang theo khi xut cnh qua ca khu sân bay quc tế Ni Bài và sân bay quc tế Tân Sơn Nht

--------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Khoản 7, Điều 1 Nghị định số 09/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/04/2004 của Chính phủ về công tác văn thư;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính một số kỹ thuật trình bày văn bản tại Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thực hiện một số nội dung của Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất như sau:

1. Tại gạch đầu dòng thứ 3, điểm b khoản 3 Điều 11 Thông tư số 58/2012/TT-BTC, đã in là:

- Nếu hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện quy định, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, cơ quan quản lý thuế trực tiếp doanh nghiệp báo cáo Cục Thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc Cục Thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính có văn bản thông báo cho doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 Thông tư này.

Nay, sửa lại là:

“ - Nếu hồ sơ đầy đủ, đáp ứng các điều kiện quy định, trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, cơ quan thuế quản lý trực tiếp doanh nghiệp báo cáo Cục Thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính, Cục Thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính có văn bản thông báo cho doanh nghiệp theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 Thông tư này.”

2. Tại khoản 2 Điều 13 Thông tư số 58/2012/TT-BTC, đã in là:

2. S lượng ngân hàng thương mi làm đi lý thí đim hoàn thuế: 02 ngân hàng. Trong đó:

a) 01 Ngân hàng thương mi làm đi lý thí đim hoàn thuế ti sân bay quc tế Tân Sơn Nht;

b) 01 Ngân hàng thương mi làm đi lý thí đim hoàn thuế ti sân bay quc tế Ni Bài.”

Nay, sửa lại là:

2. S lượng Ngân hàng thương mi làm đi lý thí đim hoàn thuế: ti thiu là 04 ngân hàng. Trong đó:

a) Tối thiểu 02 Ngân hàng thương mại làm đại lý thí điểm hoàn thuế tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất;

b) Tối thiểu 02 Ngân hàng thương mại làm đại lý thí điểm hoàn thuế tại sân bay quốc tế Nội Bài.”

3. Tại khoản 1, khoản 2 Điều 17 Thông tư số 58/2012/TT-BTC, đã in là:

“1. Trước khi làm th tc gi hàng và ly th lên tàu bay, người nước ngoài xut trình cho cơ quan hi quan ti quy kim tra hóa đơn kiêm t khai hoàn thuế, hàng hóa, các giy t sau đây:

a) H chiếu hoc giy t nhp xut cnh;

b) Hoá đơn kiêm t khai hoàn thuế;

c) Hàng hoá.

2. Cơ quan hi quan kim tra thc tế hàng hóa ti quy kim tra hóa đơn kiêm t khai hoàn thuế, hàng hóa. Vic kim tra thc hin như sau:”

Nay, sửa lại là:

“ 1. Người nước ngoài xut trình cho cơ quan hi quan ti quy kim tra hóa đơn kiêm t khai hoàn thuế, hàng hóa, các giy t sau đây:

a) H chiếu hoc giy t nhp xut cnh;

b) Hoá đơn kiêm t khai hoàn thuế;

c) Hàng hoá.

2. Cơ quan hi quan kim tra thc tế hàng hóa ti quy kim tra hóa đơn kiêm t khai hoàn thuế, hàng hóa. Vic kim tra thc hin như sau:

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2012 và là một phần không tách rời của Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các hướng dẫn tại Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 12/04/2012 của Bộ Tài chính và đính chính tại Quyết định này.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:

- VP Tng bí thư;

- VP TW Đng và các Ban ca Đng;

- VP Quc Hi, VP Ch tch nước, VPCP;

- Vin kim sát NDTC, Toà án NDTC;

- Kim toán Nhà nước;

- Các B, cơ quan ngang B, cơ quan thuc Chính ph;

- Văn phòng BCĐ TW v phòng chng tham nhũng;

- Cơ quan TW ca các đoàn th;

- UBND tnh, thành ph trc thuc TW;

- Phòng Thương mi và Công nghip Vit Nam;

- Công báo;

- Cc kim tra văn bn - B Tư pháp;

- Website Chính ph;

- Các đơn v thuc B Tài chính, Website B Tài chính;

- Cc Hi quan các tnh, thành ph trc thuc Trung ương;

- Cc Thuế các tnh, thành ph trc thuc Trung ương;

- Website B Tài chính, B Ngoi giao, B Văn hóa th

Thao và du lch, Tng cc du lch;

- Website Tng cc Hi quan, Tng cc Thuế,

- Lưu VT, VP.

TUQ. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Đức Chi

 

>>Tải Quyết định số 1317/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 28/05/2012

Quyết định số 1317/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 28/05/2012 về việc đính chính thông tư số 58/2012/tt-btc của bộ tài chính hướng dẫn việc thực hiện một số nội dung của quyết định số 05/2012/qđ-ttg ngày 19/01/2012 của thủ tướng chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại việt nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài và sân bay quốc tế tân sơn nhất, quyet dinh so 1317/qd-btc cua bo tai chinh ngay 28/05/2012 ve viec dinh chinh thong tu so 58/2012/tt-btc cua bo tai chinh huong dan viec thuc hien mot so noi dung cua quyet dinh so 05/2012/qd-ttg ngay 19/01/2012 cua thu tuong chinh phu ve viec thi diem hoan thue gia tri gia tang doi voi hang hoa cua nguoi nuoc ngoai mua tai viet nam mang theo khi xuat canh qua cua khau san bay quoc te noi bai va san bay quoc te tan son nhat

Quyết định số 1317/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 28/05/2012 về việc đính chính thông tư số 58/2012/tt-btc của bộ tài chính hướng dẫn việc thực hiện một số nội dung của quyết định số 05/2012/qđ-ttg ngày 19/01/2012 của thủ tướng chính phủ
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!