Văn Bản Hướng Dẫn Về Thuế Mới

Thue,thong tu,cong van,quyet dinh,thuế

 

Đào Tạo Kế Toán Trưởng

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong , lop ke toan truong tai ha noi, tphcm, dong nai, ha dong, da nang

Thông tư số 182/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 của Bộ Tài chính v/v việc sửa đổi, bổ sung điểm 1, Mục I hướng dẫn khai báo trị giá tính thuế trên tờ khai trị giá ban hành kèm theo Quyết định 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH

-----------

Số: 182/2012/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp - Tự do - Hnh phúc

-----------------------------------

Ni, ngày 25 tháng 10 m 2012

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung điểm 1, mục I hướng dẫn khai báo trị giá tính thuế trên tờ khai trị giá ban hành kèm theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC

ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

----------------------------

n c Lut Hi quan s 29/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001; Lut sa đổi, b sung mt số điu ca Lut Hi quan s 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

n c Lut Thuế xut khu, thuế nhp khu s 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

n cứ Ngh định s 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 ca Chính phủ quy định chi tiết thi hành mt s điu ca Lut Thuế xut khu, thuế nhập khu;

n c Ngh định s 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 ca Chính ph quy định v vic xác định tr giá hi quan đối vi hàng hoá xut khu, nhp khu;

n cứ Ngh định s 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 ca Chính phủ quy định chc năng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca B Tài chính;

Thực hiện Ch th s 23/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 ca Th tướng Chính phủ v vic tăng cường công tác quản lý nhà nước đối vi hot động kinh doanh tạm nhp tái xut, chuyn khu và gi kho ngoi quan.

Bộ trưởng B Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, b sung đim 1, mc I hướng dn khai báo tr giá tính thuế trên tờ khai trị giá ban hành kèm theo Quyết định s 30/2008/QĐ-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 ca B trưởng B Tài chính như sau:

Điu 1. ng hóa thuộc các đối tượng quy định ti Điu này không phi khai t khai trị giá tính thuế nhưng vn phi khai báo tr giá trên t khai xut khu hoặc t khai nhập khu theo đúng quy định:

1. Hàng hóa xut khu;

2. Hàng hóa nhp khu không có hp đồng mua bán được xác định tr giá tính thuế theo tr giá khai báo quy định ti khon 5, Điu 20 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 ca B Tài chính;

3. Hàng hóa nhập khu thuc đối tượng min thuế, xét min thuế theo quy định ti Lut Thuế xut khu, thuế nhp khu;

4. Hàng hóa nhp khu thuc đối tượng không chu thuế theo quy định ti Lut Thuế xut khu, thuế nhp khu;

5. Hàng hóa nhp khu theo loi hình nhập nguyên liu để sn xut hàng xut khu;

6. Hàng hóa không thuc đối tượng phi xác định tr giá tính thuế theo mt trong sáu phương pháp xác định tr giá tính thuế quy định ti Điu 20 Thông tư s 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 ca B Tài chính.

Điu 2. ng hóa phải khai báo tr giá tính thuế trên t khai tr giá theo quy định tại Quyết định s 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 ca B trưởng B Tài chính:

1. Hàng hóa nhp khu không thuc đối tượng quy định ti Điu 1 Thông tư này;

2. Hàng hóa nhp khu theo khai báo thuộc các đối tượng nêu ti khon 3, 4, 5 Điu 1 Thông tư này nhưng thay đổi mc đích s dng hoc thay đổi loại hình nhp khu.

Điu 3. Trách nhiệm và hiu lc thi hành.

1. quan hi quan, người khai hi quan, người np thuế và các t chc, cá nhân có liên quan thực hin việc khai báo tờ khai tr giá tính thuế theo quy định ti Thông tư này; Trường hp phát sinh vướng mc phn ánh v B Tài chính để được xem xét, hướng dn gii quyết.

2. Thông tư này có hiu lc thi hành sau 45 ngày k t ngày ký, thay thế Thông tư s163/2009/TT-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2009 ca B Tài chính.

3. Quá trình thực hin nếu các văn bn đề cp ti Thông tư này được sa đổi, b sung hoc thay thế thì thc hin theo văn bn sa đổi, b sung hoặc thay thế đó.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ; các Phó Thủ tướng CP;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Toà án nhân dân tối cao;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Kiểm toán Nhà nước; Công báo;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Website CP; Website BTC; Website TCHQ;

- Các đơn vị thuộc Bộ và trực thuộc Bộ;

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan;

- Lưu: VT, TCHQ.

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

Thong tu so 182/2012/TT-BTC, Thông tư số 182/2012/TT-BTC, Thông tư số 182/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 của Bộ Tài chính v/v việc sửa đổi, bổ sung điểm 1, Mục I hướng dẫn khai báo trị giá tính thuế trên tờ khai trị giá ban hành kèm theo Quyết định 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thong tu so 182/2012/TT-BTC ngay 25/10/2012 cua Bo Tai chinh v/v viec sua doi, bo sung diem 1, Muc I huong dan khai bao tri gia tinh thue tren to khai tri gia ban hanh kem theo Quyet dinh 30/2008/QD-BTC ngay 21/05/2008 cua Bo truong Bo Tai chinh

 

Thông tư số 182/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 của Bộ Tài chính v/v việc sửa đổi, bổ sung điểm 1, Mục I hướng dẫn khai báo trị giá tính thuế trên tờ khai trị giá ban hành kèm theo Quyết định 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/05/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!