Văn Bản Hướng Dẫn Về Thuế Mới

Thue,thong tu,cong van,quyet dinh,thuế

 

Đào Tạo Kế Toán Trưởng

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong , lop ke toan truong tai ha noi, tphcm, dong nai, ha dong, da nang

Quyết định số 3678/QĐ-UBND ngày 6/12/2012 của v/v Điều chỉnh giá tính thuế nước khoáng thiên nhiên

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
--------

Số: 3678/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Thuế Tài nguyên ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;

Căn cứ Thông tư số 105/2010/TT-BTC ngày 23/7/2010 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 121/2010/QĐ-UBND ngày 24/11/2010 của UBND tỉnh về việc quy định giá tính Thuế Tài nguyên;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 2966/STC-GCS ngày 30/11/2012, trên cơ sở ý kiến thống nhất của Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh tại Biên bản làm việc ngày 30/11/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giá tính thuế nước khoáng thiên nhiên từ 500.000 đồng/m3 (tại mục VII, Phụ lục kèm theo Quyết định số 121/2010/QĐ-UBND ngày 24/11/2010 của UBND tỉnh) xuống còn 180.000 đồng/m3.

Thời điểm điều chỉnh: Từ ngày 01/01/2011.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công ty CP Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim;
- Chánh, các PVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Minh Kỳ

Quyet dinh so 3678/QD-UBND, Quyết định số 3678/QĐ-UBND, Quyết định số 3678/QĐ-UBND ngày 6/12/2012 của v/v Điều chỉnh giá tính thuế nước khoáng thiên nhiên, Quyet dinh so 3678/QD-UBND ngay 6/12/2012 cua v/v Dieu chinh gia tinh thue nuoc khoang thien nhien

Quyết định số 3678/QĐ-UBND ngày 6/12/2012 của v/v Điều chỉnh giá tính thuế nước khoáng thiên nhiên
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!