Văn Bản Hướng Dẫn Về Thuế Mới

Thue,thong tu,cong van,quyet dinh,thuế

 

Đào Tạo Kế Toán Trưởng

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong , lop ke toan truong tai ha noi, tphcm, dong nai, ha dong, da nang

Quyết định số 2073/QĐ-TTG ngày 25/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Nghị định thư thứ hai điều chỉnh Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xinh-ga-po về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------------------------

Số: 2073/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Nghị định thư thứ hai điều chỉnh Hiệp định giữa

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Xinh-ga-po về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa

việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập

-------------------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại công văn số 117/TTr-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Phê duyệt Nghị định thư thứ hai điều chỉnh Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà Xinh-ga-po về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập ký ngày 12 tháng 9 năm 2012 tại Xinh-ga-po.

Điều 2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị định thư.

Điều 3. Bộ Ngoại giao hoàn thành thủ tục đối ngoại theo quy định./.

Nơi nhận:

- Các đồng chí thành viên Chính phủ;

- Văn phòng Chủ tịch nước (để b/c);

- Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao,

Tư pháp (kèm theo Nghị định thư);

- VPCP: các PCN, Trợ lý TTg,

các Vụ: PL, KTTH, TH, Cổng TTĐT;

- Tổng cục Thuế;

- Lưu: VT, QHQT(2)H. 52

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

Quyet dinh so 2073/QD-TTG, Quyết định số 2073/QĐ-TTG, Quyết định số 2073/QĐ-TTG ngày 25/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Nghị định thư thứ hai điều chỉnh Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xinh-ga-po về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập, Quyet dinh so 2073/QD-TTG ngay 25/12/2012 cua Thu tuong Chinh phu v/v phe duyet Nghi dinh thu thu hai dieu chinh Hiep dinh giua Chinh phu nuoc Cong hoa xa hoi Chu nghia Viet Nam va Chinh phu nuoc Cong hoa Xinh-ga-po ve tranh danh thue hai lan va ngan ngua viec tron lau thue doi voi cac loai thue danh vao thu nhap

Quyết định số 2073/QĐ-TTG ngày 25/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt Nghị định thư thứ hai điều chỉnh Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Xinh-ga-po về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!