Văn Bản Hướng Dẫn Về Thuế Mới

Thue,thong tu,cong van,quyet dinh,thuế

 

Đào Tạo Kế Toán Trưởng

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong , lop ke toan truong tai ha noi, tphcm, dong nai, ha dong, da nang

Thông tư số 12/2013/TT-BTC ngày 21/1/2013 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi mức thuế mức thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng dây thép không hợp kim

BỘ TÀI CHÍNH
---------------


Số: 12/2013/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 2013

THÔNG TƯ
Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng dây thép
không hợp kim thuộc mã số 7217.10.39 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005

Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng dây thép không hợp kim thuộc mã số 7217.10.39 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Điều 1. Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng dây thép không hợp kim thuộc mã số 7217.10.39 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế như sau:

Mã hàng

Mô tả hàng hoá

Thuế suất

(%)

72.17

Dây của sắt hoặc thép không hợp kim.

7217.10

- Không được mạ hoặc tráng, đã hoặc chưa được đánh bóng:

7217.10.10

- - Có hàm lượng carbon dưới 0,25% tính theo trọng lượng

15

- - Có hàm lượng carbon từ 0,25% đến dưới 0,6% tính theo trọng lượng:

7217.10.22

- - - Dây tanh; thép dây dẹt cuộn tang; thép dây dự ứng lực; dây thép dễ cắt gọt

0

7217.10.29

- - - Loại khác

10

- - Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng:

7217.10.31

- - - Dây thép làm nan hoa; dây tanh; thép dây dẹt cuộn tang; thép dây dự ứng lực; dây thép dễ cắt gọt

0

7217.10.39

- - - Loại khác

3Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 03 năm 2013./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VP BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST (PXNK).


KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

Thong tu so 12/2013/TT-BTC, Thông tư số 12/2013/TT-BTC, Thông tư số 12/2013/TT-BTC ngày 21/1/2013 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi mức thuế mức thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng dây thép không hợp kim, Thong tu so 12/2013/TT-BTC ngay 21/1/2013 cua Bo Tai chinh v/v sua doi muc thue muc thue xuat thue nhap khau uu dai mat hang day thep khong hop kim

Thông tư số 12/2013/TT-BTC ngày 21/1/2013 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi mức thuế mức thuế xuất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng dây thép không hợp kim
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!