Văn Bản Hướng Dẫn Về Thuế Mới

Thue,thong tu,cong van,quyet dinh,thuế

 

Đào Tạo Kế Toán Trưởng

Dao tao ke toan truong, hoc ke toan truong , lop ke toan truong tai ha noi, tphcm, dong nai, ha dong, da nang

Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 14/3/2013 của v/v ban hành quy chế phối hợp thu hồi các khoản nợ thuế và nợ phạp cưỡng chế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng nai

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

Số: 18/2013/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TIỀN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/08/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất đgiao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư s48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Xét Tờ trình số 1523/TTr-STC ngày 1/4/2013 của Sở Tài chính về cơ chế thu nộp, quản lý và sử dụng tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố vào Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp số 809/STP-VBPQ ngày 17/4/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định việc thu, nộp, quản lý và sử dụng tiền đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất (gọi tắt là thu đấu giá quyền sử dụng đất) trên địa bàn Thành phố như sau:

1. Về thu, nộp tiền thu đấu giá quyền sử dụng đất:

1.1. Mọi khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phHà Nội được nộp vào tài khoản Tạm thu chờ nộp ngân sách của cơ quan tài chính để quản lý, theo dõi, bao gồm:

- Tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

- Tiền phí đấu giá quyền sử dụng đất còn chưa sử dụng hết;

- Các khoản tiền phạt do vi phạm quy chế đấu giá quyền sử dụng đất, phạt do chậm nộp tiền thu đấu giá quyền sử dụng đất.

1.2. Sở Tài chính quản lý đối với nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất các dự án do Thành phố giao tổ chức phát triển quỹ đất, các Sở, Ngành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và tổ chức đấu giá; nhà đất chuyên dùng thuộc sở hữu Nhà nước, quỹ đất tại các khu đô thị mới, khu nhà ở do Thành phố quản lý.

Toàn bộ số thu đấu giá được nộp vào Tài khoản Thu đấu giá quyền sử dụng đất của Sở Tài chính tại Kho bạc nhà nước Hà Nội quản lý, sử dụng theo quy định.

1.3. Phòng Tài chính - Kế hoạch quản lý nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất đối với: các dự án do UBND cấp huyện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và tổ chức đấu giá theo quyết định của UBND Thành phố; các dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở các khu đất nhỏ, lẻ, xen kẹt trong khu dân cư do UBND các quận, huyện quản lý đầu tư theo phân cấp.

Phòng Tài chính - Kế hoạch mở tài khoản tạm thu tại KBNN quận, huyện để theo dõi, quản lý tiền thu đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Đối với các quận, huyện đã mở tài khoản riêng để theo dõi số thu đấu giá quyn sử dụng đất thì tiếp tục sử dụng tài khoản đã có để quản lý.

1.4. Các đơn vị tổ chức đấu giá có trách nhiệm nộp kịp thời số tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất vào tài khoản của cơ quan tài chính theo đúng quy định tại Khoản 4 Điều 30 Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 của UBND Thành phố Hà Nội.

2. Về sử dụng nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất:

2.1. Sthu đấu giá quyền sử dụng đất theo quyết định trúng giá được sử dụng như sau:

- Hoàn trả kinh phí ngân sách (Thành phố, quận, huyện, thị xã), Quỹ Phát triển đất đã ứng để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, đu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá.

Căn cứ vào số tiền chi trả theo phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc quyết toán dự án hoàn thành, cơ quan Tài chính (Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch) thực hiện nộp ngân sách Thành phi với dự án do ngân sách Thành phứng vn), nộp ngân sách quận huyện (đối với dự án do ngân sách quận, huyện, thị xã ứng vn) hoặc hoàn trả vốn ứng trước cho Quỹ Phát triển đất Thành ph.

Trường hợp dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá chưa được phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành, cơ quan Tài chính (Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch) thực hiện nộp hoàn trả ngân sách (Thành ph, quận huyện, thị xã) theo số tiền đã giải ngân cho dự án qua Kho bạc nhà nước hoặc Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố (số liệu đã được đối chiếu, xác nhận giữa chủ đầu tư dự án và KBNN hoặc Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố); hoàn trả Quỹ Phát triển đất Thành phố số vn đã ứng theo xác nhận giữa chủ đầu tư và Quỹ Phát triển đất Thành ph.

- Số tiền còn lại sau khi hoàn trả vốn ứng trước để thực hiện GPMB và đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cơ quan Tài chính (Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch) thực hiện nộp ngân sách nhà nước theo tỷ lệ điều tiết quy định vphân cấp nguồn thu của UBND Thành phố.

2.2. Số thu phạt do vi phạm vi phạm quy chế đấu giá, phạt do chậm nộp tiền thu đấu giá quyền sử dụng đất; Tiền phí đấu giá quyền sử dụng đất còn chưa sử dụng hết: Cơ quan tài chính (Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch) thực hiện nộp ngân sách theo quy định.

3. Về thực hiện ghi thu, ghi chi số vốn hoàn trả Quỹ Phát triển đất Thành phố ứng vốn để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật:

Hết năm, cơ quan tài chính thực hiện ghi thu, ghi chi số vốn hoàn trả Quỹ Phát triển đất Thành phố ứng vốn để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cụ thể:

3.1. Đối với các dự án của Thành phố giao tổ chức phát triển Quỹ đất, các sở, ngành đầu tư cơ sở hạ tầng và tổ chức đấu giá: Sở Tài chính thực hiện ghi thu, ghi chi ngân sách thành phố theo quy định.

3.2. Đi với các dự án của Thành phố giao quận, huyện đu tư cơ sở hạ tầng và tổ chức đấu giá:

- Hàng quý (10 ngày sau khi kết thúc quý), Phòng Tài chính - Kế hoạch kiểm tra, tổng hợp số vốn hoàn trả Quỹ Phát triển đất Thành phứng vn đthực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của từng dự án theo Chương, Loại, Khoản, Mục, Tiểu mục theo quy định, gửi Sở Tài chính để thực hiện ghi thu, ghi chi.

- Trên cơ sở đề nghị của Phòng Tài chính — Kế hoạch các quận, huyện, Sở Tài chính thực hiện ghi thu, ghi chi ngân sách thành phố theo quy định.

3.3. Đi với các dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở các khu đất nhỏ, lẻ, xen kẹt trong khu dân cư do UBND các quận, huyện quản lý đầu tư theo phân cấp: Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện ghi thu, ghi chi ngân sách quận huyện theo quy định.

Điều 2. Trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị:

1. Sở Tài chính:

- Hướng dẫn các đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất: nộp tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất; các khoản tiền phạt do vi phạm quy chế đấu giá quyền sử dụng đất vào tài khoản do Sở Tài chính quản lý đối với các dự án do Thành phố quản lý giao tổ chức phát triển Quỹ đất, các Sở, Ngành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và tổ chức đấu giá.

- Trích từ tài khoản do Sở quản lý để hoàn trả Quỹ Phát triển đất Thành phố số vốn đã ứng thực hiện giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kthuật khi có số thu đấu giá quyền sử dụng đất nộp vào tài khoản của từng dự án.

- Hàng tháng, chuyển tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất (sau khi hoàn trả ngân sách, Quỹ Phát triển đất Thành phố đã ứng trước để đầu tư tạo quỹ đất đấu giá) từ tài khoản do Sở quản lý vào ngân sách nhà nước theo quy định; tổng hợp kết quả nộp ngân sách gửi Cục Thuế để tổng hợp s thu ngân sách.

- Thông báo số thu đấu giá quyền sử dụng đất, số đã hoàn trả ngân sách ứng trước thực hiện giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật; số đã nộp ngân sách của các dự án đấu giá quyền sử dụng đất dở dang, đã nộp vào tài khoản tạm thu của Sở Tài chính cho các Phòng Tài chính- Kế hoạch quận huyện để tiếp tục theo dõi, quản lý.

- Đôn đc, kiểm tra các Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện quy định của Quyết định này.

2. UBND các quận, huyện, thị xã:

2.1. Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch:

- Mở tài khoản riêng để theo dõi, quản lý tiền thu đấu giá quyền sử dụng đất các dự án do UBND cấp huyện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và tổ chức đấu giá theo quyết định của UBND Thành phố; các dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở các khu đất nhỏ, lẻ, xen kẹt trong khu dân cư do UBND các quận, huyện qun lý đầu tư theo phân cấp.

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị được UBND quận huyện giao tổ chức đấu giá nộp kịp thời, đầy đủ tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất vào tài khoản tạm thu theo quy định.

- Trích từ tài khoản do Phòng quản lý để hoàn trả Quỹ Phát triển đất Thành phố số vốn đã ứng thực hiện giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật khi có sthu đấu giá quyền sử dụng đất nộp vào tài khoản của từng dự án.

- Hàng tháng, chuyển tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất (sau khi hoàn trả ngân sách, Quỹ Phát triển đất Thành phố đã ứng) từ tài khoản Tạm thu chờ nộp ngân sách do Phòng Tài chính - Kế hoạch quản lý vào ngân sách nhà nước theo quy định; đồng thời tổng hợp kết quả nộp ngân sách gửi Chi cục Thuế để tổng hợp số thu ngân sách trên địa bàn.

- Kiểm tra, tổng hợp số vn hoàn trả Quỹ Phát triển đất Thành phố gửi Sở Tài chính

2.2. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, báo cáo UBND Thành phố và Sở Tài chính về việc quản lý, sử dụng và nộp ngân sách tiền thu đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy định. Thời gian gửi báo cáo:

- Đối với báo cáo tháng: trước ngày 5 của tháng sau.

- Đối với báo cáo quý: trước ngày 10 của tháng đầu quý sau.

3. Kho bạc nhà nước Hà Nội và Kho bạc nhà nước các quận, huyện:

- Căn cứ đề nghị của cơ quan Tài chính, Kho bạc nhà nước chịu trách nhiệm mở, theo dõi và quản lý tài khoản tạm thu chờ nộp ngân sách theo đúng chế độ quy định.

- Căn cchứng từ của cơ quan tài chính, Kho bạc nhà nước chịu trách nhiệm hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN.

4. Các đơn vị được giao tổ chức đấu giá, các chủ đầu tư thực hiện dự án:

- Thực hiện thu, nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thu từ đấu giá quyền sử dụng đất vào tài khoản của cơ quan tài chính theo quy định.

- Cung cấp các hồ sơ pháp lý về dự án gửi cơ quan tài chính để thực hiện hoàn trả ngân sách hoặc Quỹ Phát triển đất Thành phố số vn đã được ứng trước cho dự án.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các quy định ban hành trước đây của UBND Thành phố trái với quy định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội; Giám đốc Quỹ Phát triển đất Thành ph; Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển; Chủ tịch UBND các Quận, Huyện, Thị xã và Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất và cho thuê đất chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
-
Như Điều 4;
- Thường trực Thành ủy; để b/c
- Thường trực HĐND TP; để b/c
- Chủ tịch UBND Thành phố; để b/c
- Bộ Tài chính; để b/c
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Cục KSVB- Bộ Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Trung tâm THCB Thành phố;
- Các PCVP, Phòng CV;
- Lưu: VT, KTc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

Quyet dinh so 18/2013/QD-UBND, Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND, Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 14/3/2013 của v/v ban hành quy chế phối hợp thu hồi các khoản nợ thuế và nợ phạp cưỡng chế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng nai, Quyet dinh so 18/2013/QD-UBND ngay 14/3/2013 cua v/v ban hanh quy che phoi hop thu hoi cac khoan no thue va no phap cuong che cua cac doanh nghiep tren dia ban tinh dong nai

Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 14/3/2013 của v/v ban hành quy chế phối hợp thu hồi các khoản nợ thuế và nợ phạp cưỡng chế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng nai
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!