Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

 

Tin Tức Kiểm Toán
Tin tuc kiem toan, kiem toan nha nuoc, kiem toan doc lap , kiem toan noi bo, chuyen de kiem toan

Đổi tên một số tài khoản kế toán trong danh mục hệ thống tài khoản kế toán In E-mail


Ngày 23/2/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 24/2010/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Nghề muối. Thông tư hướng dẫn đổi tên một số tài khoản kế toán như sau: Đổi tên Tài khoản 131 – “Phải thu của khách hàng” thành “Phải thu”; đổi tên Tài khoản 311 – “Vay ngắn hạn” thành “Vay”; đổi tên các Tài khoản 4111 – “Vốn đầu tư của chủ sở hữu” thành “Nguồn vốn góp của xã viên”; đổi tên Tài khoản 511 – “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” thành “Doanh thu”; đổi tên Tài khoản 515 – “Doanh thu hoạt động tài chính” thành “Doanh thu hoạt động, tài chính, tín dụng nội bộ”; đổi tên Tài khoản 632 – “Giá vốn hàng bán” thành “Giá vốn hàng hoá, sản phẩm, dịch vụ”; đổi tên Tài khoản 635 – “Chi phí tài chính” thành “Chi phí hoạt động tài chính, tín dụng nội bộ”; đổi tên Tài khoản 157 – “Hàng gửi đi bán” thành “Sản phẩm, hàng hoá gửi đi bán”. Gộp các Tài khoản 155 – “Thành phẩm”, Tài khoản 156 – “Hàng hoá”, thành Tài khoản 155 – “Sản phẩm, hàng hoá”. Bổ sung một số Tài khoản sau: Tài khoản 122 – Cho xã viên vay; Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ; Tài khoản 322 – Tiền gửi xã viên; Tài khoản 336 - Phải trả nội bộ; Tài khoản 359 - Quỹ dự phòng rủi ro tín dụng nội bộ; Tài khoản 005 – Công cụ, dụng cụ lâu bền đang sử dụng; Tài khoản 006 – Tài sản đảm bảo khoản vay; Tài khoản 008 – Lãi cho vay quá hạn chưa thu được…Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Chế độ kế toán áp dụng cho Hợp tác xã Nông nghiệp ban hành theo Quyết định số 1017/QĐ-BTC ngày 12/12/1997 của Bộ trưởng Bộ Tài chính./.

Thanh Nhàn

Theo website Bộ Tài Chính

Đổi tên một số tài khoản kế toán trong danh mục hệ thống tài khoản kế toán
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!