Tin Tức Kế Toán

Tin tuc ke toan, hoc ke toan, nghien cuu ke toan, he thong ke toan

 

Tin Tức Kiểm Toán
Tin tuc kiem toan, kiem toan nha nuoc, kiem toan doc lap , kiem toan noi bo, chuyen de kiem toan

Thông tư số 152/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 28/09/2010 Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (Phần 1) In E-mail

 

BỘ TÀI CHÍNH

--------------

Số: 152/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2010

 

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

--------------------------

>> Thông tư số 152/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 28/09/2010 (Phần 1)

>> Thông tư số 152/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 28/09/2010 (Phần 2)

>> Thông tư số 152/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 28/09/2010 (Phần 3)

>> Tải Thông tư số 152/2010/TT-BTC và phụ lục đi kèm

- Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003;

- Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh;

- Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Quyết định số 171/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;

- Căn cứ Quyết định số 1393/QĐ-BTC ngày 4/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;

Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định một số Tài khoản, mẫu Báo cáo tài chính áp dụng riêng cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

2. Những nội dung kế toán không hướng dẫn trong Thông tư này, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện theo Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính (dưới đây gọi là Quyết định 15/2006/QĐ-BTC) và các Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán, Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 về việc Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp.

Điều 2. Quy định áp dụng hệ thống tài khoản kế toán

Hệ thống Tài khoản kế toán áp dụng đối với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện theo quy định tại Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC với các sửa đổi, bổ sung sau:

1. Sửa đổi và bổ sung Tài khoản kế toán

1.1. Đổi tên Tài khoản 511- “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” thành “Doanh thu”. Tài khoản 511 có các Tài khoản cấp 2 và cấp 3 sau:

- Tài khoản 5111 - Doanh thu phí hoạt động nghiệp vụ:

+ Tài khoản 51111 - Doanh thu phí lưu ký chứng khoán;

+ Tài khoản 51112 - Doanh thu phí chuyển khoản chứng khoán;

+ Tài khoản 51113 - Doanh thu phí đại lý thanh toán hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu;

+ Tài khoản 51114 - Doanh thu phí quản lý thành viên lưu ký;

+ Tài khoản 51115 - Doanh thu phí sửa lỗi sau giao dịch;

+ Tài khoản 51116 - Doanh thu phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán;

+ Tài khoản 51117 - Doanh thu phí thực hiện quyền;

+ Tài khoản 51118 - Doanh thu phí đăng ký chứng khoán.

- Tài khoản 5113 - Doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ:

+ Tài khoản 51131 - Doanh thu hoạt động dịch vụ cung cấp thông tin;

+ Tài khoản 51138 - Doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ khác.

- Tài khoản 5118 - Doanh thu khác.

1.2. Đổi tên Tài khoản 532 - “Giảm giá hàng bán” thành “Các khoản giảm trừ doanh thu”.

1.3. Đổi tên Tài khoản 631 - “Giá thành sản xuất” thành “Chi phí hoạt động”. Tài khoản 631 có các Tài khoản cấp 2 và cấp 3 sau:

- Tài khoản 6311 - Chi phí hoạt động nghiệp vụ:

+ Tài khoản 63111 - Chi phí hoạt động lưu ký chứng khoán;

+ Tài khoản 63112 - Chi phí hoạt động chuyển khoản chứng khoán;

+ Tài khoản 63113 - Chi phí hoạt động đại lý thanh toán hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu;

+ Tài khoản 63114 - Chi phí hoạt động quản lý thành viên lưu ký;

+ Tài khoản 63115 - Chi phí hoạt động sửa lỗi sau giao dịch;

+ Tài khoản 63116 - Chi phí hoạt động chuyển quyền;

+ Tài khoản 63117 - Chi phí hoạt động thực hiện quyền;

+ Tài khoản 63118 - Chi phí hoạt động đăng ký chứng khoán.

- Tài khoản 6313 - Chi phí hoạt động dịch vụ:

+ Tài khoản 63131 - Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ cung cấp thông tin;

+ Tài khoản 63132 - Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng và thực hiện quyền sở hữu;

+ Tài khoản 63138 - Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ khác.

- Tài khoản 6318 - Chi phí hoạt động khác.

1.4. Đổi tên Tài khoản 002 - “Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công” thành “Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ”.

2. Bổ sung Tài khoản cấp 1

2.1. Bổ sung Tài khoản 114 - Tiền gửi thực hiện quyền mua chứng khoán.

2.2. Bổ sung Tài khoản 115 - Tiền gửi Quỹ hỗ trợ thanh toán.

2.3. Bổ sung Tài khoản 116 - Tiền gửi thanh toán hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu.

2.4. Bổ sung Tài khoản 118 - Tiền gửi thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán.

2.5. Bổ sung Tài khoản 132 - Phải thu tổ chức phát hành chứng khoán. Tài khoản này có 5 Tài khoản cấp 2 sau:

- Tài khoản 1321 - Phải thu phí đại lý thanh toán hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu;

- Tài khoản 1322 - Phải thu phí đại lý chuyển nhượng chứng khoán;

- Tài khoản 1323 - Phải thu phí đăng ký chứng khoán;

- Tài khoản 1324 - Phải thu phí thực hiện quyền;

- Tài khoản 1328 - Phải thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ khác.

2.6. Bổ sung Tài khoản 134 - Phải thu thành viên lưu ký chứng khoán. Tài khoản này có các Tài khoản cấp 2 và cấp 3 sau:

- Tài khoản 1341 - Phải thu về phí:

+ Tài khoản 13411- Phải thu phí lưu ký chứng khoán;

+ Tài khoản 13412 - Phải thu phí chuyển khoản chứng khoán;

+ Tài khoản 13414 - Phải thu phí quản lý thành viên lưu ký chứng khoán;

+ Tài khoản 13415 - Phải thu phí sửa lỗi sau giao dịch;

+ Tài khoản 13416 - Phải thu phí chuyển quyền sở hữu chứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán;

+ Tài khoản 13418 - Phải thu phí khác.

- Tài khoản 1343 - Phải thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ:

+ Tài khoản 13431 - Phải thu từ hoạt động dịch vụ cung cấp thông tin;

+ Tài khoản 13438 - Phải thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ khác.

- Tài khoản 1345 - Phải thu Quỹ hỗ trợ thanh toán;

- Tài khoản 1348 - Phải thu khác của thành viên lưu ký chứng khoán.

2.7. Bổ sung Tài khoản 321 - Thanh toán giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán. Tài khoản này có 2 Tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 3211 - Thanh toán bù trừ giao dịch chứng khoán;

- Tài khoản 3212 - Thanh toán trực tiếp giao dịch chứng khoán.

2.8. Bổ sung Tài khoản 322 - Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán. Tài khoản này có 2 Tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 3221 - Phải trả tiền thực hiện quyền mua chứng khoán;

- Tài khoản 3228 - Phải trả khác cho tổ chức phát hành chứng khoán.

2.9. Bổ sung Tài khoản 325 - Quỹ hỗ trợ thanh toán.

2.10. Bổ sung Tài khoản 326 - Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu. Tài khoản này có các Tài khoản cấp 2 và cấp 3 sau:

- Tài khoản 3261 - Phải trả cổ tức:

+ Tài khoản 32611 - Phải trả cổ tức bằng tiền;

+ Tài khoản 32612 - Phải trả cổ phiếu lẻ bằng tiền.

- Tài khoản 3262 - Phải trả gốc trái phiếu;

- Tài khoản 3263 - Phải trả lãi trái phiếu.

2.11. Bổ sung Tài khoản 359 - Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ.

2.12. Bổ sung Tài khoản 637 - Chi phí trực tiếp chung. Tài khoản này có các Tài khoản cấp 2 và cấp 3 sau:

- Tài khoản 6371 - Chi phí nhân viên trực tiếp;

- Tài khoản 6372 - Chi phí vật tư, đồ dùng;

- Tài khoản 6374 - Chi phí tài sản cố định:

+ Tài khoản 63741 - Chi phí khấu hao TSCĐ;

+ Tài khoản 63742 - Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa TSCĐ;

+ Tài khoản 63743 - Chi phí thuê thiết bị, tài sản.

- Tài khoản 6376 - Chi phí đào tạo chuyên gia;

- Tài khoản 6377 - Chi phí giám sát;

- Tài khoản 6378 - Chi phí bằng tiền khác.

2.13. Bổ sung Tài khoản 005 - Công cụ, dụng cụ lâu bền đang sử dụng.

2.14. Bổ sung Tài khoản 012 - Chứng khoán lưu ký. Tài khoản này có các Tài khoản cấp 2 và cấp 3 sau:

- Tài khoản 0121 - Chứng khoán giao dịch

+ Tài khoản 01211 - Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký;

+ Tài khoản 01212 - Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước;

+ Tài khoản 01213 - Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài;

+ Tài khoản 01218 - Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác.

- Tài khoản 0122 - Chứng khoán tạm ngừng giao dịch

+ Tài khoản 01221 - Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký;

+ Tài khoản 01222 - Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước;

+ Tài khoản 01223 - Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài;

+ Tài khoản 01228 - Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác.

- Tài khoản 0123 - Chứng khoán cầm cố

+ Tài khoản 01231 - Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký;

+ Tài khoản 01232 - Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước;

+ Tài khoản 01233 - Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài;

+ Tài khoản 01238 - Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác;

- Tài khoản 0124 - Chứng khoán tạm giữ

+ Tài khoản 01241 - Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký;

+ Tài khoản 01242 - Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước;

+ Tài khoản 01243 - Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài;

+ Tài khoản 01248 - Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác.

- Tài khoản 0125 - Chứng khoán chờ thanh toán

+ Tài khoản 01251 - Chứng khoán chờ chuyển đi của thành viên lưu ký;

+ Tài khoản 01252 - Chứng khoán chờ chuyển đi của khách hàng trong nước;

+ Tài khoản 01253 - Chứng khoán chờ chuyển đi của khách hàng nước ngoài;

+ Tài khoản 01254 - Chứng khoán chờ về của thành viên lưu ký;

+ Tài khoản 01255 - Chứng khoán chờ về của khách hàng trong nước;

+ Tài khoản 01256 - Chứng khoán chờ về của khách hàng nước ngoài;

+ Tài khoản 01257 - Phong toả bán chứng khoán chờ về của thành viên lưu ký;

+ Tài khoản 01258 - Phong toả bán chứng khoán chờ về của khách hàng trong nước;

+ Tài khoản 01259 - Phong toả bán chứng khoán chờ về của khách hàng nước ngoài.

- Tài khoản 0126 - Chứng khoán phong toả chờ rút

+ Tài khoản 01261 - Chứng khoán phong toả chờ rút của thành viên lưu ký;

+ Tài khoản 01262 - Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng trong nước;

+ Tài khoản 01263 - Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng nước ngoài;

+ Tài khoản 01268 - Chứng khoán phong toả chờ rút của tổ chức khác.

- Tài khoản 0127 - Chứng khoán chờ giao dịch

+ Tài khoản 01271 - Chứng khoán chờ giao dịch của thành viên lưu ký;

+ Tài khoản 01272 - Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng trong nước;

+ Tài khoản 01273 - Chứng khoán chờ giao dịch của khách hàng nước ngoài;

+ Tài khoản 01274 - Chứng khoán chờ giao dịch của tổ chức khác;

+ Tài khoản 01275 - Chứng khoán chờ giao dịch hạn chế chuyển nhượng của thành viên lưu ký;

+ Tài khoản 01276 - Chứng khoán chờ giao dịch hạn chế chuyển nhượng của khách hàng trong nước;

+ Tài khoản 01277 - Chứng khoán chờ giao dịch hạn chế chuyển nhượng của khách hàng nước ngoài;

+ Tài khoản 01278 - Chứng khoán chờ giao dịch hạn chế chuyển nhượng của tổ chức khác.

- Tài khoản 0128 - Chứng khoán ký quỹ đảm bảo khoản vay

+ Tài khoản 01281 - Chứng khoán ký quỹ đảm bảo các khoản vay của thành viên lưu ký;

+ Tài khoản 01282 - Chứng khoán ký quỹ đảm bảo các khoản vay khách hàng trong nước;

+ Tài khoản 01283 - Chứng khoán ký quỹ đảm bảo các khoản vay của khách hàng nước ngoài;

+ Tài khoản 01288 - Chứng khoán ký quỹ đảm bảo các khoản vay của tổ chức khác.

- Tài khoản 0129 - Chứng khoán sửa lỗi giao dịch.

2.15. Bổ sung Tài khoản 013 - Chứng khoán lưu ký công ty đại chúng đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán nhưng không niêm yết, đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán. Tài khoản này có các Tài khoản cấp 2 và cấp 3 sau:

- Tài khoản 0131 - Chứng khoán giao dịch

+ Tài khoản 01311 - Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký;

+ Tài khoản 01312 - Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước;

+ Tài khoản 01313 - Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài;

+ Tài khoản 01318 - Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác.

- Tài khoản 0132 - Chứng khoán tạm ngừng giao dịch

+ Tài khoản 01321 - Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của thành viên lưu ký;

+ Tài khoản 01322 - Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng trong nước;

+ Tài khoản 01323 - Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của khách hàng nước ngoài;

+ Tài khoản 01328 - Chứng khoán tạm ngừng giao dịch của tổ chức khác.

- Tài khoản 0133 - Chứng khoán cầm cố

+ Tài khoản 01331 - Chứng khoán cầm cố của thành viên lưu ký;

+ Tài khoản 01332 - Chứng khoán cầm cố của khách hàng trong nước;

+ Tài khoản 01333 - Chứng khoán cầm cố của khách hàng nước ngoài;

+ Tài khoản 01338 - Chứng khoán cầm cố của tổ chức khác.

- Tài khoản 0134 - Chứng khoán tạm giữ

+ Tài khoản 01341 - Chứng khoán tạm giữ của thành viên lưu ký;

+ Tài khoản 01342 - Chứng khoán tạm giữ của khách hàng trong nước;

+ Tài khoản 01343 - Chứng khoán tạm giữ của khách hàng nước ngoài;

+ Tài khoản 01348 - Chứng khoán tạm giữ của tổ chức khác.

- Tài khoản 0136 - Chứng khoán phong toả chờ rút

+ Tài khoản 01361 - Chứng khoán phong toả chờ rút của thành viên lưu ký;

+ Tài khoản 01362 - Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng trong nước;

+ Tài khoản 01363 - Chứng khoán phong toả chờ rút của khách hàng nước ngoài;

+ Tài khoản 01368 - Chứng khoán phong toả chờ rút của tổ chức khác.

3. Không dùng một số Tài khoản kế toán

3.1. Không dùng các Tài khoản trong Bảng cân đối kế toán sau:

- Tài khoản 121 - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn;

- Tài khoản 129 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn;

- Tài khoản 151 - Hàng mua đang đi đường;

- Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang;

- Tài khoản 155 - Thành phẩm;

- Tài khoản 156 - Hàng hoá;

- Tài khoản 157 - Hàng hoá gửi bán;

- Tài khoản 158 - Hàng hoá kho bảo thuế;

- Tài khoản 159 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

- Tài khoản 171 - Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ;

- Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư;

- Tài khoản 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả;

- Tài khoản 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng;

- Tài khoản 343 - Trái phiếu phát hành;

- Tài khoản 417 - Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp;

- Tài khoản 419 - Cổ phiếu quỹ;

- Tài khoản 441 - Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản;

- Tài khoản 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ;

- Tài khoản 521- Chiết khấu thương mại;

- Tài khoản 531 - Hàng bán bị trả lại;

- Tài khoản 611 - Mua hàng;

- Tài khoản 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp;

- Tài khoản 622 - Chi phí nhân công trực tiếp;

- Tài khoản 623 - Chi phí sử dụng máy thi công;

- Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung;

- Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán;

- Tài khoản 641 - Chi phí bán hàng.

3.2. Không dùng các Tài khoản ngoài Bảng Cân đối kế toán sau:

- Tài khoản 003 - Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược.

Danh mục Hệ thống Tài khoản kế toán áp dụng cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam như sau (Xem phụ lục 01).

Điều 3. Kế toán Tiền gửi thực hiện quyền mua chứng khoán

Bổ sung Tài khoản 114 - Tiền gửi thực hiện quyền mua chứng khoán.

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động khoản tiền gửi thực hiện quyền mua chứng khoán phát hành của các tổ chức, cá nhân đăng ký mua chứng khoán nộp vào tài khoản của Trung tâm Lưu ký chứng khoán mở tại ngân hàng chỉ định thanh toán.

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 114 - Tiền gửi thực hiện quyền mua chứng khoán

Bên Nợ:

Số tiền gửi thực hiện quyền mua chứng khoán phát hành của các tổ chức, cá nhân nộp vào tài khoản của Trung tâm Lưu ký chứng khoán mở tại ngân hàng chỉ định thanh toán.

Bên Có:

Rút tiền gửi thực hiện quyền mua chứng khoán thanh toán cho tổ chức phát hành chứng khoán.

Số dư bên Nợ:

Số tiền gửi thực hiện quyền mua chứng khoán hiện còn cuối kỳ.

Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1. Khi nhận giấy báo Có của Ngân hàng thanh toán về khoản tiền gửi thực hiện quyền mua chứng khoán phát hành của các thành viên lưu ký, ghi:

Nợ TK 114 - Tiền gửi thực hiện quyền mua chứng khoán

Có TK 322 - Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán (3221).

2. Định kỳ nhận lãi tiền gửi của các cá nhân, tổ chức nộp vào tài khoản của Trung tâm lưu ký để thực hiện quyền mua chứng khoán phát hành, ghi:

Nợ TK 114 - Tiền gửi thực hiện quyền mua chứng khoán

Có TK 338 - Phải trả khác (3388).

(Khoản tiền lãi này Trung tâm Lưu ký chứng khoán phải theo dõi riêng để trả lại cho các cá nhân, tổ chức nộp tiền thực hiện quyền mua chứng khoán phát hành.)

3. Khi rút tiền gửi thực hiện quyền mua chứng khoán phát hành sau chuyển trả cho tổ chức phát hành, ghi:

Nợ TK 322 - Phải trả tổ chức phát hành chứng khoán (3221)

Có TK 114- Tiền gửi thực hiện quyền mua chứng khoán.

Điều 4. Kế toán Tiền gửi Quỹ hỗ trợ thanh toán

Bổ sung Tài khoản 115 - Tiền gửi Quỹ hỗ trợ thanh toán.

Tài khoản này được phản ánh số hiện có và tình hình biến động khoản tiền gửi của Quỹ hỗ trợ thanh toán mà Trung tâm Lưu ký chứng khoán được uỷ quyền lập và quản lý từ nguồn đóng góp của các thành viên lưu ký.

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 115 - Tiền gửi Quỹ hỗ trợ thanh toán

Bên Nợ

- Số tiền đóng góp của các thành viên lưu ký vào Quỹ hỗ trợ thanh toán gửi tại Ngân hàng thanh toán;

- Tiền lãi phát sinh từ khoản tiền gửi của Quỹ hỗ trợ thanh toán;

- Số tiền gốc và lãi phạt các thành viên lưu ký thực trả do vay Quỹ hỗ trợ thanh toán.

Bên Có

- Rút tiền gửi Quỹ hỗ trợ thanh toán để thanh toán giao dịch chứng khoán thay cho các thành viên lưu ký trong trường hợp tạm thời mất khả năng thanh toán;

- Hoàn trả cho thành viên lưu ký khi thành viên đó chấm dứt hoạt động lưu ký theo quy định tại Quy chế thành viên của Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

Số dư bên Nợ

Số tiền gửi Quỹ hỗ trợ thanh toán hiện còn gửi tại Ngân hàng thanh toán.

Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1. Khi thực nhận tiền đóng góp của tất cả thành viên lưu ký vào tài khoản Quỹ hỗ trợ thanh toán đứng tên Trung tâm Lưu ký chứng khoán mở tại Ngân hàng thanh toán theo quy định hiện hành, ghi:

Nợ TK 115 -Tiền gửi Quỹ hỗ trợ thanh toán

Có TK 325 - Quỹ hỗ trợ thanh toán.

2. Khi Trung tâm Lưu ký đề nghị ngân hàng thanh toán chuyển tiền từ tài khoản tiền gửi Quỹ hỗ trợ thanh toán để thanh toán thay cho các thành viên lưu ký bị thiếu hụt tạm thời khả năng thanh toán, căn cứ vào giấy báo Nợ của Ngân hàng, ghi:

Nợ TK 321 - Thanh toán giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán

Có TK 115 - Tiền gửi Quỹ hỗ trợ thanh toán

Đồng thời, ghi:

Nợ TK 134 - Phải thu thành viên lưu ký chứng khoán (1345)

Có TK 321 - Thanh toán giao dịch chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán.

3. Khi thành viên lưu ký hoàn trả Quỹ hỗ trợ thanh toán số tiền đã được Trung tâm lưu ký thanh toán thay cho các thành viên trong trường hợp thành viên lưu ký tạm thời mất khả năng thanh toán và số tiền lãi phạt do sử dụng Quỹ hỗ trợ thanh toán, ghi:

Nợ TK 115 - Tiền gửi Quỹ hỗ trợ thanh toán

Có TK 134 - Phải thu thành viên lưu ký chứng khoán

(Số tiền nợ gốc) (1345)

Có TK 325 - Quỹ hỗ trợ thanh toán (Số tiền lãi phạt phân bổ cho các thành viên).

4. Khi chi tiền gửi trả lại Quỹ hỗ trợ thanh toán cho thành viên lưu ký chứng khoán chấm dứt hoạt động lưu ký theo quy định tại quy chế thành viên của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, ghi:

Nợ TK 325 - Quỹ hỗ trợ thanh toán

Có TK 115 - Tiền gửi Quỹ hỗ trợ thanh toán.

5. Khi phát sinh lãi từ tài khoản tiền gửi Quỹ hỗ trợ thanh toán của thành viên lưu ký do Ngân hàng thanh toán, ghi:

Nợ TK 115 - Tiền gửi Quỹ hỗ trợ thanh toán

Có TK 325 - Quỹ hỗ trợ thanh toán.

 

>> Thông tư số 152/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 28/09/2010 (Phần 1)

>> Thông tư số 152/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 28/09/2010 (Phần 2)

>> Thông tư số 152/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 28/09/2010 (Phần 3)

>> Tải Thông tư số 152/2010/TT-BTC và phụ lục đi kèm

Thông tư số 152/2010/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 28/09/2010 Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với  Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (Phần 1)
 

 

Nhấn vào G+1 nếu thấy thông tin hữu ích với bạn!